Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema vatten och Djur avd Fjärilen

Förskolan Hallbacken, Umeå · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi har valt tema vatten för att det tilltalar alla barn och väcker nyfikenhet att forska vidare och experimentera. Vi jobbar med matematik, språk, sånger experiment, naturvetenskap och skapande. Vi har gjort nya "prickar till samlingen med olika djur med anknytning till vatten. Dessa djur blev barnen intresserade av. Vi tänkte nu fördjupa oss och jobba vidare med de olika djuren.

Mål:

Vårt mål är att väcka barns nyfikenhet kring ämnet. Barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill också  ta till vara barnens nyfikenhet på tex djur som finns i eller kring vatten.

Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel.

Vi vill att dom ges möjlighet att utveckla sitt språk. Vi ger barnen  ny fakta att jobba med. 

 

Metod:

Vi börjar temat med att fördjupa oss i olika djur som lever nära vatten. Vi skapar och tar in ny kunskap om dessa. 

Vi kommer att göra olika experiment och upplevelser kopplat till vatten med barnens intresse i focus.

Vi jobbar i mindre grupper. Vi gör det för att kunna möta varje barn i deras tankar, frågor och funderingar. Vi reflekterar tillsammans med barnen.  Barn-Vuxen, barn-barn. 

 

Aktiviteter:

- Skapande

- Fakta om olika djur (med anknytning till vatten).

-Läsa och titta på litteratur med anknytning till vatten.

  -Smälta/frysa snö, vad händer?

- Lustfyllt lek/lärande i plasken.

- Experiment, tex: vad flyter, sjunker. 

- Måla på snö/is.

- Sånger 

- Arbeta med digitala verktyg. Tex qr-  koder    

 

 

Dokumentation/reflektion:

- Vi dokumenterar med bild/text i Unikum. Samtal om vad vi gjort och deras upplevelser. Barnen berättar och visar vad de upplevt ,gjort och lärt sig. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback