Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Vindflöjel

Nykils skola, Linköping · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Vindflöjlar visar varifrån vinden blåser. De kan också visa vem som äger flöjeln. Vad kan din flöjel berätta om dig?

Vad?

I den här uppgiften ska du göra en vindflöjel! Vi kommer att fokusera på konstruktion, täljning, rispa och klippa i aluminium, problemlösning samt estetiskt uttryck.

Du kommer att få ta del av, och inspireras av, slöjdhistoria och olika inspirationsmaterial samt lära dig att använda olika verktyg, tekniker, ord och begrepp (se uppgiftens ordlista).

 

När?

Under cirka tre till fem lektioner.

 

Hur?

Jag kommer att ha små korta genomgångar där vi går igenom vad som ska göras och hur. 

Du kommer att arbeta efter beskrivningarna i uppgiftens arbetshäfte.

Du kan se i uppgiftens lärandematris vad jag vill att du ska lära dig och vilka kunskaper jag vill att du visar mig att du kan.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vindflöjel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback