Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utbildningsplan-Idet-Bägersta gård-Enskede gårds förskolor

143121 Förskolan Bägersta Gård, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mall för utbildningsplan 2022 Enskede Gårds förskolor

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Stacken och Idet på förskolan Bägersta gård här i Enskede-Årsta-Vantör

 

Utbildningens struktur och organisation

För att tillgodose varje individs behov kommer vi att dela barngruppen i mindre grupper. Detta innebär att vi kommer dela upp barngruppen efter deras olika intressen och behov i de befintliga grupperna samt arbeta projektinriktat. Några dagar i veckan planerar vi att arbetat i tvärgrupper mellan Idet och Stacken. I varje grupp följer vi barnens intressen och nyfikenhet. Vårt mål med detta arbete är att vidga barnens lärande, utforskande och sociala samspel.

 

Vi planerar att dela in barnen i tvärgrupper utifrån ålder. Fokusområdena är natur, rörelse och språk, där vi följer barnens intressen och nyfikenhet. Pedagogerna reflekterar tillsammans i sin grupp i det ämne de ansvarar för, samt följa upp, utvärderar och analyserar för att kunna vidareutveckla och föra projektet framåt. 

 

 

Undervisning - projektarbete

• Våra fokusgrupper som vi kommer att arbeta med är språk, naturvetenskap och rörelse. De aktiviteter som barnen kommer att ta del av är b.la. läsning av böcker såväl i bokform, sagopåsar och digitalt, rim, ramsor, teckenkommunikation (TAKK). I rörelsegruppen där rörelse, sång, dans och musik i form av miniröris kommer ske. I naturgruppen kommer vi att arbeta med enkla kemiska processer, följa årstidsväxlingen, plocka upp skräp (hållbar utveckling) ställa frågor, hypoteser och samtala om naturvetenskap. 

 

• I varje grupp använder vi digitala verktyg. 

 

• Vi dansar dagligen med barnen

 

• Promenad en gång i veckan

 

• Rörelsesamlingar inne och ute

 

• Tabata

 

• Miniröris

 

• Uppmärksamma barnens spontana lekar, som tex klättra, cykla, balansera, tafatt lekar, ”labyrintlekar”, mm.

 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

 

Vår pedagogiska lärmiljö utgår ifrån en tydliggörande pedagogik samt en genusmedvetenhet där materialet är varierat, till viss del okodat och tillgängligt för alla barn. Miljöns utformning är möblerad efter rum i rummen, där barnen erbjuds olika mötesplatser att utmanas, mötas och utvecklas i. Miljön ska vara inbjudande och vi ska uppmuntra barnen att värna om vår gemensamma miljö, samt utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen. 

 

Vi tänker att vi ska använda oss digital programmering, appen Puppet Pals, foto/ film, olika musikgenrer och projiceringar i syfte att främja undervisningens lek, fantasi, utveckling och lärande. På så sätt förändrar vi även våra miljöer och vårt pedagogiska material kontinuerligt. 

Alla barn skall ges möjlighet att få upptäcka, undersöka och arbeta med olika material och verktyg. Vi dukar fram och introducerar därför olika stationer/ mötesplatser i detta syfte, samt förändrar våra miljöer och vårt pedagogiska material kontinuerligt efter barnens intressen och behov. 

 

 

• Under den dagliga undervisningen samt vid alla rutinsituationer får barnen förutsättningar att utveckla sitt språk genom att samtala/samspela med varandra, lyssna till högläsning mm.  Vi benämner och ställer frågor, uppmuntrar och tar tillvara barnens intresse. Vi ser över miljön, så att miljön ska vara språk stimulerande för olika aktiviteter såsom språklekar, högläsning. 

Vi fortsätter att utforska återvinningsmaterial och göra något nytt av det. Vi arbetar kontinuerligt med naturmaterial i den pedagogiska miljön. När vi skriver nyhetsinlägg efterfrågar vi vårdnadshavarna återvinningsmaterial till barnens dagliga skapande. 

Välkomnande förskola & fokusord

• För oss är det otroligt viktigt att alla känner sig välkomna, sedda och trygga, under hela dagen. Både barn, vårdnadshavare samt kollegor emellan. Vi bemöter därför alla med en hälsning, respekt, omsorg. För att ge barnen en trygg överlämning på morgonen, har vi pågående aktiviteter som vi bjuder in till. Vid hämtning ger vi den informationen som VH efterfrågar. Vi fortsätter vårt värdegrundsarbete genom att vi har skapat en god gruppdynamik och harmoni i gruppen. Vi använder oss av ett uppmuntrande förhållningssätt och positiv förstärkning. Detta innebär att vi uppmuntrar alla barns positiva bemötanden, förmågor, kommentarer och handlingar gentemot varandra och oss pedagoger. Vi uppmärksammar och tydliggör även detta för varandra (vuxna som barn) för att få en "smittspridning" av positivitet och öka barnens självförtroende, självkänsla samt tillit till sin egen förmåga. Vi arbetar även med kooperativt lärande, vilket innebär att vi tar vi tillvara på varandras olikheter och förmågor. Samt uppmuntrar barnen att söka kunskap och stöd hos varandra vid behov, vilket ökar självständigheten och samarbetsförmågan i gruppen och hos individerna. Vi ser olikheter och mångfald som en tillgång. 

 

 

Hållbar och likvärdig förskola

• I syfte att skapa en inkluderande och harmonisk barngrupp och en välkomnande förskola arbetar vi även normkritiskt, interkulturellt och genusmedvetet i vår kommunikation med barnen. Detta arbetar vi även aktivt med i våra val av pedagogiskt material/ pedagogiska miljöer. Materialet och miljön är och ska vara tillgängligt, tydligt och inbjudande för alla individer på förskolan. I vår utbildning och miljö ser vi till att ha en representation av mångfald, bland annat olika kulturer, familjekonstellationer, etnisk tillhörighet, teckenkommunikation (TAKK), olika representerade språk och funktionsvariationer i litteratur, bild, film och annan media. Detta arbete är även förebyggande för diskriminering och kränkande behandling.

 

 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön, kunskaper om olika val människor gör som kan bidra till en hållbar utveckling, kunskaper om natur och samhälle.  

Vi i arbetslaget påvisar barnen att vi värnar om miljön och förskolans material. Vi pedagoger vill vara förebilder för barnen genom att vi aktivt pratar om att värna om miljö och material, att vi visar att vi är måna om vårt material. Vi arbetar mycket med naturmaterial, vi plockar tillsammans in naturmaterial och använder oss av återbruksmaterial. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback