Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation

Västra Vrams förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Vår vision är: Tollarp och Linderöds förskolor praktiserar ett språkutvecklande arbetssätt i förskolans språkvardag och undervisning. Pedagogerna har kunskap om hur man arbetar språkutvecklande och barnen gör språkutvecklande framsteg.

 

Resultatmål:

 • Barnet deltar i kommunikation - det lyssnar och uttrycker sig
 • Barnet använder och förstår fler och fler ord/tecken/bilder
 • Barnet visar intresse för böcker, bilder och texter
 • Barnet samtalar om innehållet i böcker, bilder, texter.
 • Barnet gör sig förstådd och uttrycker sig/kommunicerar
 • Barnet leker med språket ex genom att rimma, ramsa, utforska språkljud, ord och dess olika innebörd
 • Barnet uppmärksammar, utforskar och samtalar om bokstäver, bokstavsljud och ord, lekskriver alt skriver bokstäver/ord. 

Hur ska vi nå målen ovan:

Vara med barnen och bidra till att barnen får intresse, nyfikenhet och utvecklas inom språk och kommunikation genom att vi har ett språkutvecklande förhållningssätt och arbetssätt där vi:

 • Använder ett rikt, lagom utmanande, varierat, benämnande, förstärkande språk med kompletterande språkstöd och tydlig munmotorik
 • Tolkar och/eller upprepar det barnet försöker förmedla
 • Lockar barnen att uttala olika språkljud, leka med språket, rimma, ramsa, erbjuder extra språkträning vid behov.
 • Planerar in och tar vara spontana språkutvecklande aktiviteter. Får in språkutveckling i andra lärområden/teman.
 • Uppmärksammar och förklarar nya ord. Får in nya ord i vardagliga sammanhang och i undervisningen (ex matematiska, naturvetenskapliga uttryck osv). Ev sätta upp ordkort för att påminnas om att använda begreppen.
 • För samtal med barnen, påminna om “samtalsregler”: turtagning i dialog, att lyssna på alla, inte avbryta, ge tanke- och talutrymme. Var förebild.
 • Tränar på att lyssna på andra och försöka förstå andras uppfattning men också att ge uttryck för egna uppfattningar (berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera). Ett tryggt gruppklimat, intressanta och meningsfulla samtalsämne är viktiga förutsättningar för detta.
 • Ger barnet tillgång till och får träna på att använda olika uttrycksformer för att kommunicera med olika syften.
 • Läser, bokpratar och bearbetar böcker, bilder, texter och olika medier på olika sätt (använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa). Välja bok medvetet och läsa in sig på boken. Förbereda samtalsfrågor. Stanna upp och samtala om/förklara nya ord/begrepp. Följ upp barnens frågor. Förbereda eventuell efterbearbetning av boken. Låta barnen skapa bilder och berättelser. 
 • Använder bildstöd och TAKK för kompletterande kommunikation
 • Synliggör, pratar om och uppmuntrar barnen att närma sig skriftspråket (bokstäver/ord/meningar). Erbjuda material att använda för detta ändamål.
 • Erbjuder en lärmiljö som är språkutvecklande: ex. böcker, bokstäver, ordbilder, bokstavsmallar, bokstavspussel, rimmemory, sagotärningar, sagopåsar, sångkort, böcker som barnen kan utforska/använda. Lägga till språkmaterial i ritrummet (rim, bokstäver, ordkort med bild spel med bokstäver mm)

 

Ni kan följa vårt arbete via dagliga samtal, dokumentation på förskolan, veckobrev, lärloggar och utvecklingssamtal.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter