Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Kanin och igelkott

Nyckelpigans Förskola, Medborgarskolan Region Väst · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

vi kommer att arbeta med olika böcker om kanin och igelkott.

VT- 2022

Boken Lyssna och kom överens

Var är vi?

Vi ser att det lätt blir konflikter mellan baren. Barnen har svårt att hålla koncentrationen upp och glömmer att lyssna på varandra. Barnen tar lätt till skrik istället för att använda ord. Många har svårt att hålla det vi har kommit överens om.

syfte: Att lära sig berätta, argumentera, lyssna och bli lyssnad på ingår i förskolans demokratiuppdrag. Ett sätt att träna på detta  är att leka. Men det är inte roligt att leka om det bara är en som ska bestämma hela tiden. Leken är en svår konst som vi måste lära oss tillsammans med andra. I genom leken tränar vi på att kommunicera och att skapa samförstånd. Samförstånd handlar om att barnen måste lyssna på varandra och vara överens om att de leker och om vad de ska leka. 

 

mål: 

förskolan ska ge varje barn att utveckla: 

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

- förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle 

 

Lpfö 18

 

 

Hur genomför vi det?

storsamling

mindre samlingsgrupper

använda handdockor

flanosagor

lekfulla övningar

boksamtal

samarbete

 

 

 

Ht 2021 Sprid glädje

Var är vi?

Vi börjar att starta upp kanin och igelkott temat genom att skapa ett intresse för karraktärena. Barnen får lära känna kanin och igelkott innan vi börjar arbetet med värdegrunds arbetet. 

 

Vad ska barnen få lära sig mer om?

VI börjar med boken sprid gläde. Vi läser om hur kanin lyckas vända sitt dåliga humrar genom att tänka på saker som känns roliga. kanin märker hur det glada humöret smittar.

syftet är att gruppen ska skratta och ha roligt tillsamman för att må bra. Ge tid åt att upptäcka vad som får kompisarna eller gruppen på bra humör.Glädje väcker lust och det i sin tur skapar ett klimat för lärande med nyfikna och utforskande barn. 

(handledningen till kanin och igelkott)

 

Hur genomför vi det?

 

vi kommer att arbeta gemensamt och ha samling alla tillsammans. sedan går vi in och fortsätter arbetet i våra smågrupper.

Vi kommer att läsa boken

samtala om boken

hälsa på olika sätt

göra ett glad collage

skratta

rita

sjunga sånger

samarbeta med föräldrarna genom att se vad barnen blir glada av hemma. detta kan vi använda tex i vårt glad kollage. 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback