Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GYAR

Gymnasiearbete

Bäckängsgymnasiet A, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier.

Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examens- bevis inom gymnasieskolan. Poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats.

Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier. Därför är det lämpligt att eleven genomför gymnasiearbetet i slutet av utbildningen. Gym- nasiearbetets koppling till examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på ut- bildningen. Det är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för att en elev ska få gymnasieexamen.

I förberedelserna för högskolestudier ingår att eleven tränar ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt. Det handlar till exempel om att eleven succes- sivt utvecklar förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbeten och att ge, beakta och värdera respons. Det handlar också om att eleven utvecklar sin pro- blemlösningsförmåga och lär sig förhålla sig kritiskt och självständigt till källor. I högskoleförberedelsen ingår dessutom att eleven utvecklar sin kommunikations- förmåga, såväl skriftligt som muntligt. När det blir dags att genomföra gymnasiear- betet och visa upp sina kunskaper, ska alltså eleven vara redo och ha med sig de verktyg som behövs.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback