Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA02

Svenska som andraspråk 2

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Välkomna till kursen svenska som andraspråk 2. Detta kommer vi arbeta med under året och här hittar du också kursens bedömningsmatris.

Syfte 

Du ska utveckla följande:
1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
2. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
3. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
7. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
8. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

 

Kursens innehåll  

Du ska få kunskaper om:

 

- Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp.

- Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

- Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer.

- Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

- Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare.

- Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

- Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

- Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

- Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

- Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.

- Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.

- Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

- olika häften som du får av mig till de olika arbetsområdena som vi håller på med, 
- olika genrer,
- läsförståelse, 
- grammatikuppgifter, 
- att skriva olika typer av texter som referat, argumenterande-utredande text, 
- samtalsövningar och diskussionsövningar, 
- olika skönlitterära texter som noveller och romaner. 
- att läsa, förstå och sammanfatta olika texter, 
- muntliga presentationer, retorik, 
- ordkunskap, 

- minoritetsspråken i Sverige, 

- referat och citatteknik
 

Bedömning 

Du kommer att bedömas genom:

- samtal och diskussioner, 
- att skriva olika slags texter, 
- olika inlämningsuppgifter, 
- läsförståelsediagnos, 
- muntliga presentationer,
- prov,

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris SVA2 - SVASVA02
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback