Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningsplan Frida Kahlo ht21 vt22

224541 Förskolan Paletten, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Dokumentet berör de fokusområden vi valt att arbeta med under hösten -21 och våren -22. Vi beskriver vidare syftet bakom dessa val samt hur de är planerade att genomföras.

UNDERVISNINGSPLAN FÖR FRIDA KAHLO TELEFONPLANS FÖRSKOLOR HT 21 VT 22

Innehåll

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag?

 

Särskilt fokus kommer under verksamhetsåret att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. I den omsorgsfulla undervisningen genomsyrar barnkonventionen undervisningen och kommer i uttryck genom vårt förhållningssätt, i hur vi möter barnet och dess behov, tankar, intentioner, önskemål och idéer. Vi värnar om barnens inflytande och delaktighet i såväl undervisning som i barnens utbildning. Vi arbetar språkutvecklande genom att vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Vi berikar barnens lärande genom att på olika sätt tillföra digitala verktyg i barnens undervisning. Detta år kommer vi också att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

Varför

Uppstartsperioden visade att barnen intresserade sig för naturen i vår närhet på gården samt i skogen utanför. Att röra sig i naturen samt att uppmärksamma naturens växter och djur har ända sedan starten varit intressant för barngruppen. Musik som del av en aktivitet eller som aktivitet i sig själv var även något barnen visade stort intresse för. Samlingen med instrumentinslag, sånger och rim samt dans till olika genrer och rörelsesånger har sedan starten även det varit mycket populärt och efterfrågat.

Vad

Verksamheten på Frida Kahlo kommer att ha det övergripande målet trygghet och hållbara relationer. Målet för barngruppen är att vi strävar efter att skapa en trygg barngrupp där vi tillsammans lär känna varandra och har roligt tillsammans genom respekt och förståelse för varje individs unika varande. Detta är en del av vårt arbete med hållbar utveckling där vi ser gemenskapen som en förutsättning för att grundlägga värden såsom god självkänsla och gott självförtroende för att i sin tur utveckla förmågan att respektera andra och utveckla empati och solidaritet. Vi vill grundlägga trygghet i varje barn och uppmuntra varje individ att uttrycka sina känslor, att förstå att deras integritet är viktig, att deras röst blir hörd och att de därigenom får meningsfulla dagar hos oss på förskolan. 

Vi arbetar med att inom dessa ramar öka barnens förståelse för den andra, att se och försöka se allas olikheter med öppna ögon och skapa en öppenhet gentemot nya perspektiv. Detta vill vi skall bidra till en förståelse för vår omvärld och grundlägga en nyfikenhet på all den mångfald av människor, djur och natur som finns runt om oss i världen med våra olika kulturer, etniciteter och variationer såsom bland annat sexuell läggning, religion och trosuppfattning, ålder, funktionsvariationer med mera.

Detta är kopplade mål i våra styrdokument samt FNs barnkonvention.

 

Vi vet att ett gott samarbete mellan förskolan och hemmen gynnar detta arbete och därför är ett mål att vi lyckas skapa goda relationer med alla vårdnadshavare för att optimera barnens utveckling.

 

Hur

Genom att ha ett bemötande från oss pedagoger som är närvarande och lyssnande intresserar vi oss för barnens intressen och lekar. Vi kommer att lägga stort fokus på att arbeta i mindre grupper skapar därigenom möjligheter att höra barnen och stötta dom i sitt utforskande. Det lilla sammanhanget kommer att hjälpa oss att bli trygga med varandra och skapa utrymme för kreativitet och glädje i Citronen där konstruktionslek och rollek med hemvrå, fordon, figurer och duplo finns, i Rosa rummet vilket är vigt åt skapande i alla tänkbara material samt i Blåhuset där rörelse påbjuds samt rätblock med projektor, rollek med Frida Kahlos Blå hus med mera. Det andra viktiga fokuset är att känna grupptillhörighet i det större sammanhanget vilket vi kommer att främja genom lekar med fallskärmen. Våra skogsturer, våra fria lekar ute på gården och vår samling är även tillfällen då vi möts i större grupp där vi pedagoger är medresenärer och medskapare med syfte att skapa en dynamisk vigrupp.  För att barnen skall tillägna sig adekvat digital kompetens kommer vi att arbeta aktivt med att låta barnen upptäcka sin omvärld genom fotografering med lärplattor. Ett komplement till detta är webägget som vi kommer att använda för att gå på djupet och komma riktigt nära vår omgivning. Barnen kommer att få utmana sin fantasi och inlevelseförmåga med projektorns hjälp.  

 

Mål ur Läroplan för förskolan Lpfö 18, kopplat till det pedagogiska arbetet:

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

-sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Arbetslaget ska

-främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.”

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback