Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogen

Lustigkulla förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 24 oktober 2021

Utifrån förskolans fokusområde "Språkutveckling via naturvetenskap och teknik" har vi valt att starta terminen med att fokusera på skogen och hösten.

 
Planering av undervisning 

Skogen  

1. Målområde 

 

 

 

Syfte 

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?  

 

För att barngruppen visat stort intresse för att vistas ute i skog och natur har vi valt denna inriktning på vårt projekt Språkutveckling via naturvetenskap och teknik, ht-21. 

 

 

Vad är syftet med aktiviteten? 

 

Att lära om och utforska naturen, skogen, växter, djur med mera. Naturvetenskap och teknik. 

 

 

Barnens fråga / hypotes 

Vad kan man göra i skogen? Vilka djur bor där? Vad växer i skogen? 

Mål (Lpfö 98, rev 16) 

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet? 

 

Att barnen ska utveckla en större förståelse för naturen, djuren och olika kretslopp.  

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål) 

 

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik 

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

 

2. Metod/aktivitetsplan  

 

 

 

   

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?  

 

Vi kommer att använda vårat promenadrep för att ta oss till skogen. 

Aktiviteterna i skogen, kommer genomföras utifrån olika planerade undervisningstillfällen.  

Vi kommer att arbeta med skapande aktiviteter där vi kommer att använda mycket naturmaterial. 

I den litteratur vi väljer kommer vi att lägga stort fokus på det i naturen som vi ser väcker barnens intresse och nyfikenhet. 

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i? 

 

I skogen, reflektion under samling samt ateljén.  

 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 

Vi kommer att vara medutforskande, nyfikna och lyhörda. Vi är närvarande och ställer öppna frågor för att skapa samtal och väcka barnens alla tankar till liv.  

 

 

Val av material 

 

Vi väljer material utifrån aktiviteten, de kan vara exempelvis böcker, ipadluppar, förstoringsglas med mera. 

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden 

 

Vi kommer att med hjälp av bilder dokumentera våra besök i skogen. Efteråt kommer vi att titta på dessa tillsammans på samlingen och reflektera och diskutera. Alla pedagoger ansvarar på att dokumentera aktivitet och lärande.  

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga? 

 

Genom att skriva om vårat projekt i veckobrev och i våra dagliga möten. 

Vi kommer även att dokumentera i form av collage i både hall och inne på avdelningen. Vår vägg för pedagogisk dokumentation blir basen där barn, föräldrar, pedagoger kan följa projektets utveckling. 

 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten? 

 

Vi erbjuder alla barn samma material och aktivitet oavsett kön. Vi tänker på hur vi uttrycker oss och försöker överlag använda normkreativt material och böcker. Vi låter alla barn få ta plats och göra sin röst hörd och låter alla vara delaktiga. 

 

Hur anpassar jag undervisningen till den rådande kulturella mångfalden?  

 

Vi pratar om hur skog kan se ut i andra delar av världen och uppmärksammar de djur som bor där. 

 

 

 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?  
 

Vi använder ett lugnt taltempo samt tecken som stöd och bilder. Viktigt med mindre grupper där barnen lättare kan ta plats och våga samtala och delta. 

3. Utvärdering och analys  

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera? 

 

 

 

Vi kommer att reflektera tillsammans under samling. Vi pedagoger är lyhörda och försöker se vart intresset ligger i barngruppen för att kunna utgå ifrån de. På avdelningsmötena kommer vi pedagoger att utvärdera och planera nästkommande utflykts fokus/aktivitet. 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod? 

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål? 

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback