Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

KOLETS KEMI. 8 AB-2, HT 21/22.

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 juni 2023

Avsnittet tar upp den organiska kemin. Kemiska föreningar som innehåller kol – kolföreningar. Vi tittar på var de finns. Vår användning av dem samt de möjligheter och problem som vår användning fört med sig för människan och miljön. Du får lära dig vilka grupper av kolföreningar det finns och skillnader dem emellan. Vi undersöker också deras egenskaper och byggnad.

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 1. Allmänna begrepp om kol som grundämne och kolföreningar. 
 • Kol som grundämne - grafit, grafen, diamant, fullerener och amorft kol
 • Organiska föreningar.
 • Kolföreningars egenskaper
 • Kolets kretslopp i naturen
 • Mättade och omättade kolföreningar.
 • Fossila bränsle. 
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling och konsekvenser för hälsan och miljön.
 • Alkoholer och organiska syror
 • Estrar

 

2. Föreningar som innehåller minst en syreatom i sin struktur, förutom kol och väte.

 • Alkoholer - metanol, etanol, glykol och glycerol
 • Nitroglycerin blev dynamit. Alfred Nobels uppfinning
 • Organiska syror - karboxylsyror
 • Fettsyror
 • Estrar

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Under genomgångarna kommer vi tillsammans besvara frågor och på så sätt förstärker du dina förmågor. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Du kommer att bygga upp modeller av kolföreningars molekyler. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Vilka läromedel kan du använda? 

 1. Boken - Kemi PULS
 2. PPT presentationer
 3. Filmer, t ex binogi.se

Viktiga begrepp:

Allmänna begrepp om kol som grundämne och kolföreningar: 

 • Grundämnet kol som finns i många form - grafit, grafen, diamant, fullerener och amorf kol.
 • Kolföreningar
 • Kolväten
 • Fossila bränsle
 • Kolets kretslopp
 • Koldioxid
 • Fotosyntesen
 • Cellandning, eller förbränning
 • Summaformeln eller molekylformeln och strukturformeln
 • Metanserien
 • Mättade  och omättade kolväte

Föreningar som innehåller minst en syreatom i sin struktur, förutom kol och väte:

 • Alkoholer - metanol, etanol, glykol och glycerol
 • Organiska syror 
 • Fettsyror
 • Ester

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • Förstå vilka grupper av kolföreningar det finns och skillnader dem emellan, indelning och omvandling med hjälp av begrepp, teori och modeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid läxförhör och övningar.
 • Vid en bedömningsuppgift då du ska planera en undersökning.
 • Vid ett skriftligt prov.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i kemi åk 7-9 Ånestadsskolan, Linköping
Uppgifter
Skriftligt PROV "Kolets kemi"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback