Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation

Kareby förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 7 november 2021

Målet är att alla barnen vågar och kan uttrycka sina tankar, åsikter och önskemål.

  • Tussilagons barn är mellan 1-5 år och språket är på olika nivå. 
  • Hur ska vi göra för att möta alla barn utifrån deras utveckling? Genom att ha ett förhållningssätt och en miljö där barnen vågar och vill prata, berätta och visa vad de vill. Att ha dagliga samtal med alla barn. Att känna barnen så väl att vi kan läsa av deras kroppsspråk.
  • Hur ska vi träna språket? Daglig kommunikation, sagor efter ålder dagligen, ramsor vid bordet som start på måltiden, förklara nya svåra ord, sånger, ramsor och sagopåsar.
  • Språk och kommunikation vill vi ska skapa en demokratisk anda och ge barnen inflytande. Ett exempel är att barnen får ta med en bok i bokpåsen som de har valt och vill att de andra barnen får höra. Vi använder oss av demokratiskt arbetssätt genom att barnen får rösta på tex. Vilken gård ska vi vara på? Vart ska vi gå på utflykten? osv.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback