Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Modersmål HT 21 VT 22

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Välkomna till ämnet modersmål. Denna årskurs ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Vad ska vi göra i undervisningen:

1. ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

2. ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

3. ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

4. ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur.

5. ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

6. ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

7. ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

8.  ska eleverna ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

9. ska  eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

I årskurs 4 -6 :

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

– Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

– Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

– Synonymer och motsatsord.

Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

– Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Innehållet i kursen är varierande och vi fokuserar våra aktiviteter med :

Läromedel för att utveckla modersmålspråket.

Texter / skönlitteratur / böcker / bilderböcker på modersmålspråket.

Audiovisuella medel  ( filmer, kortfilmer, musik, webbsidor)

Andra aktiviteter : workshopar, utflykter, etc...


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback