Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap år 4-6 b

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2023

Vi får lära oss hur ett samhälle fungerar.

VAD kommer vi att arbeta med?

 
- Samhället
- Medier
- Individer och grupper 
- Din ekonomi
- Politik och lag och rätt

 
-  Vi arbetar med bildstöd, digitala presentationer och ämnesspecifika ord och begrepp med hjälp av begreppskartor/begreppskort.

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar i klassen med bildstöd och digitala presentationer.

- Läsa i din SO bok och svara på frågor i övningsboken. Arbeta med din dator och söka information på internet.

- Vi tittar på filmer som t ex handlar om hur Sverige styrs och om riksdagspartier och vi ser också på en serie från UR som heter "Fatta Sveriges demokrati". Serien innehåller 7 avsnitt och då fördjupar vi oss i: demokrati och diktatur, beslutsnivåer, välfärden, yttrandefrihet, parlamentarism, monarki/republik, ideologier och fyraprocentsspärren.

 - Du tränar på att utveckla din muntliga förmåga genom att delta i diskussioner och samtal. Du använder dig av de ämnesspecifika ord och begrepp du lär dig under arbetets gång. 

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

 - Från vecka 45 fram till och med vecka 51. 

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

- Du ska få chans att utveckla din förmåga att reflektera, analysera, kritiskt granska, uttrycka/värdera olika ståndpunkter samt söka information om samhället från olika källor. 

- Du ska veta hur det går till att rösta i ett val. Du ska kunna beskriva det svenska politiska systemet och vad som menas med olika politiska begrepp. Du ska veta vad en kommun och ett landsting är och vad dessa sköter. Du ska kunna använda dig av de ämnesspecifika ord och begrepp vi pratar om under arbetets gång.

  - Reflektera och källkritiskt fundera kring var du hittar trovärdig information när du vill ta reda på något som har med samhället att göra.

 

 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback