Skolbanken Logo
Skolbanken

Resa genom rymden - Humlan 21/22

Termiten, Mariestad · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi kommer att ta med barnen på en resa genom rymden där deras intresse och frågor styr våra resmål.

Var är vi?

Projektet grundar sig i barnens intresse för olika planeter. I nuläget har vi börjat titta på faktafilm, samtalat om och skapat planeter på olika sätt vilket har resulterat i många frågor hos barnen som vi ska arbeta vidare med. 

Vart ska vi?

Syftet med projektet är att arbeta utifrån barnens intresse för att väcka deras nyfikenhet och lust till att lära. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska rymden på ett lustfyllt sätt som speglas i våra miljöer. Från läroplanen fokuserar vi på mål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap".

Vi kopplar projektet till enhetens kvalitetsmål genom att vi kommer använda oss av olika uttryckssätt för att ge dem tillgång till olika sätt att uttrycka sig och utveckla sina språkliga förmågor. Vi kommer att arbeta i grupper där vi uppmuntrar till samspel och kommunikativa möten där vi kan lära av varandra.

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

För att skapa meningsfulla sammanhang för barnen synliggör vi deras skapelser i lärmiljöerna.

Vi använder ipads för att göra lärloggar och reflektioner i unikum.

 

Stödfrågor för veckoreflektion

Vad fångar barnens intresse?

Vad är det de undersöker och försöker förstå?

Vilket lärande ser vi? Hur stödjer miljö och material barnens lärande?

 

Hur påverkar min roll som pedagog? Vad får mitt agerande för konsekvenser för det enskilda barnet? Vad behöver jag tänka på till nästa gång?

Hur ska vi ge tillbaka dokumentationerna till barnen?

Hur har vi vävt in Termitens ”paraply” Rörelse och musik i projektet?

Vad väljer vi att stanna upp vid?

 

Hur kan vi fördjupa undersökandet? Vad behöver vi tillföra/erbjuda för att nå en fördjupad förståelse?  Det kan exempelvis handla om material, miljöer, tekniker, upplevelser, vilka andra barn som är med mm. 

(Ska utmynna i en konkret planering som skrivs på tex ett erbjudandeprotokoll.)

      Vilka sätt att dokumentera kan vi använda för att få syn på barnens undersökande?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

MÅL 1: Skapa en pedagogisk atmosfär som bidrar till att stimulera språk och kommunikation genom olika uttryckssätt utifrån barnets egna förutsättningar.

 På vilka sätt har vi skapat en pedagogisk atmosfär som kan bidra till att stimulera barnens språk? 

På vilka sätt har vi skapat en pedagogisk atmosfär som kan bidra till att stimulera kommunikation?

Vilka olika uttryckssätt har barnen erbjudits att använda?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad behöver vi utveckla/förändra för att sträva mot målet?

Är det något i handlingsplanen som vi behöver lyfta under kommande månad?

Handlingsplan:

Vi ska arbeta med språk genom olika uttryckssätt för att ge alla barn förutsättningar till språklig utveckling utifrån sina behov och intressen. De olika uttryckssätten vi planerat att arbeta med är dans, musik, rollek, måla, skapande i lera, sång, rim och ramsor, högläsning, digitala verktyg, berättande, TAKK, bildstöd och konstruktion.

 

Pedagogerna ska ta tillvara på vardagssituationer där barnen kan språkbadas. Vi kan skapa förutsättningar till att berika barnens språk och utöka ordförrådet genom att vi varierar vårt ordval, vi kan till exempel använda synonymer för att benämna ting. 

 

Vi skapar mötesplatser i lärmiljöerna som bjuder in till kommunikation och samspel. Ett sätt är att förstärka våra lärmiljöer med bildstöd. Ett annat kan vara att möblera för samspel kring ett rikt material.

  

Vi använder GAM för att fortbilda oss inom hur vi kan använda de olika uttryckssätten i vår utbildning.

 

 

Uppföljning/Halvårsanalys

Hur har vi närmat oss vårt prioriterade mål ”Skapa en pedagogisk atmosfär som bidrar till att stimulera språk och kommunikation genom olika uttryckssätt utifrån barnets egna förutsättningar”?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka val har vi gjort och varför?

Vilka stigar har vi valt att inte gå in på och varför?/Vad har vi valt bort?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Vad kan vi utveckla i våra miljöer? Hur?

Vilka är framgångsfaktorerna att ta med till nästa termin?

Hur ska vi starta upp nästa termin? Vilka områden ska vi fördjupa?

 

Slutanalys 2021/2022:

Stödfrågorna och rubrikerna nedan ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel. (Ett tips är dock att skriva i ett word-dokument i och med att det har hänt att text försvunnit i Unikum när man haft uppe en sida för länge. Spara det som en PDF och lägg sedan in den i Unikum.) Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

 MålSkapa en pedagogisk atmosfär som bidrar till att stimulera språk och kommunikation genom olika uttryckssätt utifrån barnets egna förutsättningar.

 

Resultat: 

Vad har vi gjort? (På vilka sätt har vi skapat en pedagogisk atmosfär som kan bidra till att stimulera barnens språk och kommunikation?)

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

I analysen utgår ni från er Halvårsanalys samt månadsreflektionerna. Ni utgår också från handlingsplanen som finns i planeringen för målet i ”Lärarrummet” (Gå in i Innehåll. Handlingsplanen är den högra spalten i tabellen). Glöm inte att lärloggar och veckoreflektioner också kan bidra. Väv även in föräldraenkäten och läroplansscanningen samt annat som är av vikt (tex kompetensutveckling, studiebesök mm) i analysen.

Hur uppnåddes målet? (Vilka olika uttryckssätt har vi använt oss av?)

Varför blev det som det blev? (Vad är det som orsakat och påverkat resultatet och måluppfyllelsen?)

Vilka val har vi gjort och varför?

Har vi följt handlingsplanen? Vilka delar? Om vi inte har följt hela, vilka bitar har vi missat och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

 

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Vad visade läroplansscanningen?

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback