Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, Historia

·

Årskurs:

F - 3

Livet förr och nu

Wigulfskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Livsvillkoren ser annourlunda ut idag jämfört med förr i tiden. Vi ska fördjupa oss i hur livet i skolan har förändrats samt se likheter och skillnader.

Tidsperiod

 •  v.40 - v.48

Förmågor

 • Samtala.
 • Reflektera.
 • Återberätta.
 • Göra enkla jämförelser.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Söka information genom att läsa fakta texter och se på filmklipp.
 • Göra jämförelser mellan skolan förr och skolan idag. 
 • Berätta något om hur barnen hade det för 100 år sedan och jämföra hur barn har det idag. 
 • Skriva enkla faktatexter om livet för 100 år sedan med hjälp av stödord/tankekartor.
 • Nämna några uppfinningar/upptäckter som är ca 100 år gamla.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Samtala och reflektera, enskilt och tillsammans med andra.
 • Göra jämförelser förr och nu.
 • Visa bilder med förklarade texter.
 • Skriva fakta texter. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Delta i genomgångar.
 • Läsa enkla fakta texter.
 • Se bildspel och filmklipp.
 • Skriva text till bilder från förr i tiden. 
 • Skriva text till bilder från förr i tiden.
 • Göra jämförelser enskilt eller tillsammans med andra.

Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
"Livet förr och nu"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback