Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Grundläggande SVA

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Grundläggande undervisning i SVA på nybörjarnivå för nyanlända elever. Även introduktion till skolans övriga ämnen.

Förberedande undervisning på nybörjarnivå i SVA för elever i 7-9. 

Du lär dig:

 • grunder i svenska språket - dess vardagsspråk
 • intro till skolans kunskapsspråk
 • att skriva olika typer av texter utifrån din nivå och förutsättningar
 • strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till
 • lässtrategier
 • läsa på, mellan och bortom raden
 • uttal och koppling mellan bokstav och ljud
 • prosodi
 • att samtala, det vill säga lyssna och föra samtalet vidare
 • muntliga presentationer
 • digitala hjälpmedel, digital ordbehandling inklusive bild, video, ljud och multimodala presentationer
 • informationssökning på internet samt bibliotek
 • introduktion till skolans ämnen (SO/NO/MA) samt dess ämnesspråk.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.

Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback