Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Planering åk 4-6

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Till elever åk 4-6. Det handlar det om tider i året.

Pedagogisk planering för modersmålsundervisning

 Moment: Tider

Grupp: åk 4-6

Syfte och långsiktigt mål

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Undervisning och konkreta mål

Bedömnings-

situationer

Ämnets syfte och de förmågor och kunskaper eleven ska utveckla

Vilket centralt innehåll som tas upp i arbetsmomentet

Kravnivåer (Exempel av olika kvalitet på vad eleven ska kunna, kunna göra och kunna visa i förhållande till momentets innehåll)

Vilka språkliga förmågor ska eleven utveckla? Vilket innehåll ska jag då välja?

Vilket arbetssätt tränar de förmågor jag valt?

Vilka formativa och summativa bedömningar vi kommer att göra under momentet

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från hemlandet. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till.

 

Du använder metoder som fungerar ganska bra.

 

Du kan förstå ganska bra vad du läser.

 

Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.

Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.

Du kan stava ord som du ofta använder och som finns i texter som handlar om saker du känner till.

Du kan göra några enkla jämförelser mellan hur man skriver på ditt modersmål och på svenska.

Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar med andra om saker du känner till.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker när du pratar med andra om saker du känner till.

Du kan berätta på ett enkelt sätt om traditioner och högtider från områden där ditt modersmål talas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback