Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Högkulturer och Antiken

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 november 2021

Varför ska du lära dig om tidiga civilisationer? Även om detta var samhällen som fanns för väldigt länge sedan kan vi ha nytta och glädje av att veta saker om dem eftersom mycket gjordes som fortfarande påverkas oss nu. T.ex. matematik, språk, olika sätt att bygga på, statsskick, stormakter och religion. Följ med på en spännande resa bakåt i tiden till våra allra första flodkulturer och Grekland.

Målet i undervisningen 


Vi kommer jobba med att förstå högkulturernas framväxt och titta på jämförelser mellan några. Vi kommer även jobba med antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Källkritik där vi tittar på olika källor och deras trovärdighet och relevans kommer också ingå i detta block. Du ska även få kunskap om olika historiska begrepp (ord) och hur dessa ska användas i sitt sammanhang.

Att kunna efter detta arbetsområde:

  • Vad är en flodkultur och vilka var de första?
  • Var uppstod de första städerna och civilisationerna?
  • Varför uppstod de första staterna vid olika floder?
  • Vilken betydelse har Antiken haft för vår tid?
  • Hur märker vi det idag?
  • kunna redogöra och förklara några nutida fenomen som t ex våra olympiska spel, och hur de kan kopplas till antiken
  • kunna beskriva den grekiska demokratin och jämföra den med dagens
  • kunna göra en jämförelse mellan grekiska stadsstaterna Aten och Sparta

 

Ditt lärandemål:

Utveckla dina kunskaper i ämnet och redogör/förklara vad du kan.

 

Hur?

Vi läser, har genomgångar, ser film, diskuterar och arbetar såväl i grupp som självständigt.

Material:

1. Vi kommer att arbeta i vårt planeringshäfte.

2. Vi kommer att arbeta enligt ert digitala läromedel digilär.se med kapitel:

Kap 2: Flodkulturer

Kap 3: Grekland under antiken

Kap 4: Det romerska imperiet

Bedömning:

Du ska som elev visa att du har förstått det central med ämnet genom att göra uppgifterdiskutera med de övriga i klassen och känna till konsekvenser av hur samhällsförändringar och människors sätt att leva har förändrat

 Du ska som elev också känna till de historiska händelser (forna civilisationer och antiken Grekland), genom att ta till dig av källor som läroböcker och Powerpoint presentation och förklara hur det används i historia. Du ska även använda dig av historiska begrepp som fungerar på ett fungerande sätt, att det passar in i ämnet man lär sig. 

Du kommer att bli bedömd skriftligt ungefär .v.50 

Jag kommer bedöma din analysförmåga (hur väl du kan beskriva orsaker och följder av olika kulturers uppkomst och hur de utvecklades, samt beskriva likheter och skillnader mellan olika kulturer). Detta kommer jag att bedöma dels under lektionstid, men även under ett skriftligt prov.


Jag kommer även att bedöma din kommunikativa förmåga, när du resonerar och diskuterar olika företeelser/händelser från denna tidsperiod, hur väl du utvecklar ditt resonemang samt att dina resonemang bygger på underbyggda argument/fakta. Här bedöms även din begreppsförmåga, att du kan använda dig av ämnesspecifika begrepp i dina argument samt att du förstår vad dessa nya begrepp/ ord betyder. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Bedömning forna civilisationer och antiken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback