Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Tal ÅK8

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 15 november 2021

Under v. 40 - 47 kommer vi att jobba med arbetsområdet "Tal". V. 47 är det prov på kapitel 1 "Tal". Detta område handlar om förståelse och hantering av addition, subtraktion, multiplikation, division med tal i decimalform och i bråkform, negativa tal, addition och subtraktion med negativa tal och multiplikation och division med negativa tal. När vi använder matematik i olika sammanhang och problem är det viktigt att vi kan hantera talen på rätt sätt. Kan vi hantera detta effektivt kan vi hantera matematikproblem på ett enklare sätt.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål
Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • jämföra tal i bråkform

 • addera, subtrahera, multiplicera, och dividera tal i bråkform och decimalform

 • förklara vad ett negativt tal är

 • räkna med negativa tal

 • att förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


          Begrepp att kunna använda och förklara:

 • andel, decimalform, bråkform, bråk, blandad form, förlänga, negativt tal, motsatt tal

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 8.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoserunder arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

Kunskapsbedömning sker utifrån:

- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder

-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris "Tal" åk 8
Formativ bedömning "Tal" (åk 8)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback