Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktiva Åtgärder

Bäckaryds förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Vårt förebyggande arbete för att arbeta främjande för att motverka diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett: *kön *könsöverskridande identitet eller uttryck *etnisk tillhörighet *religion eller annan trosuppfattning *funktionsnedsättning *sexuell läggning *ålder

  

Könrisk och analys av orsaker:

 

Mål: utifrån vårt prioriterade mål estetiska lärprocesser vill vi arbeta könsneutralt.

Datum: 2021-08-23

Åtgärder: vi kommer att uppdatera miljön.

Ansvar: Arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Barnen ska få dokumentera och reflektera över sitt eget lärande genom fotografier. Vi dokumenterar med pingpong, händelselogg och fotografier.

 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck- risk och analys av orsaker:

Upphandlarna är inte alltid könsneutrala.

Mål: Vi vill ha utklädningskläder som passar både flickor och pojkar. Vi använder samma tonfall både mot flickor och pojkar.

Datum:2021-08-23.

Åtgärder: Vi har beställt yrkeskläder som passar både pojkar och flickor.

Ansvar: Arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: I och med att vi jobbar i ett kulturellt område är det viktigt att barnen själva får välja vad de vill ha på sig när de leker roll lekar. 

 

 

   

 

 

 

Religion eller annan trosuppfattning-risk och analys av orsaker: Barnen har olika förutsättningar hemifrån.

Mål: Oavsett vilken religion eller trosuppfattning man har ska alla barn få samma undervisning inom vårt prioriterade område. 

Datum:2021-08-23.

Åtgärder: Vi har en mångkulturell almanacka som alla kan ta dela av, för att uppmärksamma olika kulturella högtider.

Ansvar: Arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Öppen kommunikation med vårdnadshavare, vad har barnen för erfarenheter.

 

 

 

 

Etnisk tillhörighet- risk och analys av orsaker: Barnen kan ha olika förutsättningar hemifrån på grund av etnisk samhörighet.

Mål: Oavsett vilken etnisk tillhörighet man har ska man få likvärdig undervisning i utbildningen.

Datum:2021-08-23.

Åtgärder: Barnen ska få möta likvärdigt material, förhållningssätt och barnsyn.

Ansvar: Arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Öppen kommunikation med föräldrarna.

 

 

 

 

Funktionsnedsättning-risk och analys av orsaker: Miljön är inte anpassad till allas ändamål. T.ex. synnedsättning, hörselnedsättning.

Mål: Att alla barn på vår avdelning ska få tillgång att vistas i en miljö som är anpassad efter deras behov.

Datum:2021-08-23

Åtgärder: Anpassa miljön utefter vad barnens behov är. Använda bildstöd och andra hjälpmedel.

Ansvar: Arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Öppen kommunikation med vårdnadshavare, vad barnen har för behov och få stöd av t.ex. BVC.

 

 

 

 

Ålder-risk och analys av orsaker: Anpassningsbar miljö.

Mål: Att alla barn ska ha möjlighet att välja material som de vill arbeta med när tillfälle ges.

Datum: 2021-08-23.

Åtgärder: Material ska vara lättillgängligt för barnen. Visst material används med en pedagog. Hur vi samtalar med barnen om deras ålder, vi använder oss av begreppen de yngre och äldre barnen. Man utmanar barnen efter deras mognad.

Ansvar: Arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Vi har en öppen kommunikation med vårdnadshavare.

 

 

 

 

 

   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback