Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Taluppfattning(Matte Direkt Borgen 4A)

Hälsingbergsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 november 2021

Vi kommer att arbeta med tal från 0 till 10 000. Vi utgår från vår matematikbok MATTE DIREKT Borgen 4A.

När du arbetat med det här området ska du

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • förstå vårt talsystem
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Viktiga fakta och begrepp

 • tal
 • siffra
 • talsort
 • tusental
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • tallinje


Du kommer utveckla dina kunskaper genom

 • faktainhämtning
 • räkneuppgifter
 • problemlösning
 • grupparbeten


Detta ska bedömas

 • Fakta - dina faktakunskaper
 • Förståelse - hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen
 • Färdighet - hur du använder dina kunskaper i t.ex. diskussioner
 • Förtrogenhet - hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser


Du bedöms efter

 • din delaktighet på lektioner
 • arbeten
 • läxor
 • prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matematik - åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback