Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Arabiska språket

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

arabiska språket för barnen i åk 1 - 3 Tala , läsa, skriva bokstäverna, order och meningar.

Mål

Formulera sig och kommunicera sig i tal och skrift

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande .

tillämpa digitala verktyg som hjälp medel i klassen för att underlätta elevens förståelse för ämnet.

Elevens lärande och utveckling

Eleven får möjlighet att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
Får möjlighet att utveckla sina kunskaper när elevern översätter mellan språken.

 

Undervisningen och arbetsformer

Jag jobbar med alfabetet, sagor, sång och spel. Jag använder digitala verktyg som hjälpmedel  .

bedömning

Hur elevens språkutveckling har skötas under terminen. 

Deltar i samtal och diskussion,( tal, språkanvändning) samt hur aktiv eleven är under lektioner.

Lämna in sina läxor och arbeten under terminens gång.

Genom läxa bedömer jag elevens förmåga att ta eget ansvar, och elevens förmåga att ta till sig nya ord,deras stavning ocg betydelse.

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,

planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Modersmål. Arabiska 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter