Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utbildningsplan 2021 Årsta 3 Förskolor, avdelning Knyttebo

141321 Förskolan Årstaliden, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

  • ·       Introduktionsplan (juni-september) 
  • ·       Utbildningsplan (oktober-december)
  • ·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Utbildningsplan för avdelning Knyttebo på förskolan Årstaliden i Årsta 3 förskolor

Organisation och struktur: Arbetet med enhetens målarbete och den pedagogiska planeringen blir centralt. Detta dokument blir avdelnings utbildningsplan för året efter utvalda läroplans mål som kommer att vara i fokus. Vi deltar i forskningsprogrammet Hållbar förskola där vi kommer få en fördjupad kunskap som stödjer utbildningen i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar projektinriktat och i mindre grupper med ett utforskande arbetssätt som utgår från barnens erfarenheter, intressen, förmågor och gruppens behov. 

 

Utbildning och undervisning: Årsta 3 gemensamma tema är Hälsa och välbefinnande. Vi arbetar i enheten med sex utvalda läroplansmål som är i extra fokus under ett helt läsår. Det utvalda läroplans målen är gemensamma i enheten och följer ett rotationsmönster under ett läsår. Det tre första läroplansmålen presenterats i introduktionsplanen och det tre nästkommande målen presenteras i utbildningsplanen. Vi erbjuder barnen möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, planerade aktiviteter, utforskande och skapande, men också tillfällen att iaktta, samtala och reflektera med varandra och med oss vuxna. Med ett temainriktat arbetssätt (mitt magiska jag) och undervisningstillfällen blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vuxna lyssnar in, observera, dokumentera, reflekterar och utmanar barnen utifrån detta. Vi arbetar och reflekterar över vår barnsyn och kunskapssyn kontinuerligt.

Pedagogiska undervisningsmiljöer: Miljön på avdelningen är utformad så att alla rum kan användas till flera olika mötesplatser där barnen kan mötas i olika former av lek, skapande, naturvetenskap/återvinningsmaterial, dans,  hälsa, språk och matematik. Vi anpassar och utformar den pedagogiska miljön och lärandesituationer så att de utmanar barnens lärande, behov av att synas, höras och uttrycka sig. Vi lyssnar in barnens önskemål och intresse för att göra miljön rolig, spännande och locka till samspel. Vi har en välorganiserad miljö och bilder på material, dokumentation, siffror, språk, böcker och inspiration på väggarna. Vi blandar material på nya sätt och utmanar traditionell uppdelning av material och försöker utveckla vår pedagogiska miljö så att digitala verktyg blir mer tillgängligt för barnen och därmed kan användas i arbetet med barnens lärprocesser tex med hjälp av QR-koder. 

Värdegrundsarbete:

Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Under läsåret kommer vi att ha ett fördjupat fokus kring följande mål ur Läroplanen för Förskolan ( LpFö 18)

Normer och värden

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

-Få ett perspektiv av innebörden av hur vi är beroende av varandra -växter-människor-djur

-Hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbarutveckling 

-Visar förståelse för varandra och material

-Delta i samtal med varandra på ett respektfullt sätt i grupp, enskilt och tillsammans  

Målet når vi genom att..

-Att vi vuxna tillsammans med barnen skapa en relation till natur/djur och värna om en positiv framtidstro genom litteratur, UR-program, följa processen hur en larv utvecklas till en fjäril men också fördjupa kunskapen hos barnen om allemansrätten när vi är på promenad eller i skogen 

-Att vi vuxna tillsammans med barnen har samtal om gemensamsamma samspelstrateggier (låna, byta, vänta, turas om etc)

-Att vi tillsammans värnar om vårt material, att vi vuxna är goda förebilder 

-Lyfta artiklar från barnkonventionen genom böcker och samtala kring dessa

Omsorg, utveckling och lärande

Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 -Visar intresse för siffror, antal, ordning och ramsor

-Visar intresse för att beskriva och undersöka egna lösningar

-Visar förståelse för att föreställa sig saker och lära tänka sig abstrakt

-Visar intresse för att gissa och uppskatta vad som kommer hända

Målet når vi genom att

 -Vi använder olika material och uppmärksammar hur man kan skapa, sortera, lägga pärlplattor osv tillsammans med barnen

-Sätta upp ännu mer symboler, bokstäver och ord på väggen

-Vi använder livet i mattelandet och tripp trapp träd tillsammans med barnen

-Vi erbjuder naturmaterial till att räkna, mäta och jämföra på olika sätt 

-Vi mäter alla barn och har en "hur långa är vi" vägg där vi uppmärksammar jämförelseord med barnen på ett roligt sätt  

-Vi använder "kims" lek, räkneramsor och rim dagligen på samlingen

-Vi försöker arbeta med att få fram det "kritiska" tänkandet hos barnen genom olika aktiviteter 

-Dagligen under mat/fruktstunder räknar, delar vi tillsammans med barnen

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

 Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

-Visar en förståelse för att samhället präglas av olika kulturer

-Visar intresse för en medvenhet att det finns olika språk, litteratur, traditioner, musik och danser 

-Visar förmåga att känna empati och solidaritet mot alla oavsett bakgrund, etnicitet och ålder 


Målet når vi genom att

-Vi har reflekterande samtal tillsammans med barnen vid sångstunder och boksamtal ur ett normkritiskt perspektiv och försöker lyfta fram olikheter med en öppen dialog 

-Vi uppmärksammar olika kulturer (tex urfolket, känna igen osv) med att utforska bilder och sånger tillsammans med barnen

-Vi försöker bredda mångfalden i det pedagogiska materialet ännu mer och ha en djupare innebörd av mångkulturalitet genom olika pedagogiska material

-Vi försöker applicera barnens populärkultur i barnens lek och aktiviteter genom att lyssna in och observera barnen

 

Arbetslagets Uppföljning och Analys varje vecka:

1. Bedöm hur arbetet fortskrider mot målen.

2. Reflektion över ert resultat, varför?

3. Behov av förändringar i arbetssätt/ metoder/ lärmiljöer. Varför och på vilket sätt?

4. Beskriv hur ni har inkluderat värdegrundsarbetet i utbildningen.

5. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback