Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 0

År 8 Svenska: Pedagogisk planering skönlitteratur: "Förföljaren"

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 8 januari 2024

Vi ska läsa en skönlitterär text, "Förföljaren" av Magnus Nordin, och reflektera kring texten både muntligt och skriftligt. Utifrån boken ska du få skriva ett reportage.

Mål:

 • Att utveckla förmågan att läsa skönlitterära texter och reflektera kring innehållet, där du drar slutsatser med stöd i texten.
 • Att skriva ett reportage, anpassat till mottagare och syfte.
 • Att delta i diskussion.

Arbetssätt:

 • Gemensam läsning av "Förföljaren".
 • Repetition av lässtrategier.
 • Genomgång av skönlitterära texters typiska drag, innehåll och struktur (deckare)
 • Genomgång av reportage och skrivregler
 • Övningar i att föra resonemang.

Examinationsform:

 • Skriftliga reflektioner kring boken
 • Diskussioner i mindre grupp
 • Skrivuppgift: reportage

Bedömning:

 • Din förmåga att analysera en skönlitterär text genom att motivera dina slutsatser och ge exempel ur texten.
 • Din förmåga att delta i samtal, formulera och bemöta argument utifrån det lästa.
 • Din förmåga att skriva ett reportage, innehåll, språk och form.

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback