Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Delfinen - Barns inflytande

Alvhems förskola, Ale · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Hur gör vi för att barnen ska känna sig delaktiga i sin utbildning?

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Ofta styr vi pedagoger vad barnen ska lära sig mer om. Vi vill att barnen ska få möjlighet att ha inflytande över sin utbildning genom egna önskningar om vad de vill lära sig mer om. 

Generativ fråga

 • Hur gör vi för att barnen ska känna sig delaktiga i sin utbildning?

Mål ur Lpfö-18

 "Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning"

Utvärderingskriterier

Vi vill att barnen ska få uttrycka sina intressen och åsikter. Men även att de ska vara lyhörda för andras intressen. Vi vill skapa positiva lärostunder tillsammans med barnen, där varje barn får möjlighet att ta plats och känna sig hörd på. Vi vill att de ska våga ta plats och delge sina tankar. För att kunna genomföra det här behöver barnen känna sig trygga i sig själv och i gruppen. De behöver även känna tillit och trygghet med oss pedagoger. 

 • Känna tillit och trygghet med oss pedagoger
 • Våga ta plats
 • Stå upp för sina intressen och åsikter
 • Vara lyhörd för andras intressen. 

Kännetecken

 • Vågar prata och vara "hjälpfröken" i samlingen.
 • Kommer med egna idéer 
 • Visar intresse för andra barns val 

Barnens förståelse

Vi vill att barnen ska förstå att deras önskemål är viktiga och att det inte finns något rätt eller fel.

Vi vill även att de ska förstå att alla har olika intressen, att alla tycker och tänker olika. . 

Vi vill också att barnen ska vara nyfikna och lyhörda för sina kompisars val. Det är viktigt att

acceptera varandras val och vara öppen för att lära sig något nytt. 

Förmågor

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga

- att kunna samtala, diskutera, motivera och presentera

- att kunna uttrycka egna åsikter

Barnens intresse, initiativ och behov

Genom att intervjua barnen enskilt så utgår vi ifrån varje barns intressen. Varje barn får då möjlighet att känna sig delaktig. Barnen får vara med och bestämma vad de vill lära sig mer om och hur. För att skapa nyfikenhet och spänning hos barnen har vi laminerat pappersballonger i olika färger, där varje barns önskning finns bakom var sin ballong. Temat presenteras sedan i samlingen där pedagogerna berättar tanken och upplägget med temat. 

 

Pedagogernas förhållningssätt

Pedagogerna behöver se och lyssna på varje barn så att barnen känner sig sedda och lyssnade på. 

De barn som inte vågar komma till tals får pedagogerna försöka hitta metoder till så att de kan våga säga vad de vill/tycker. Men det är viktigt att vi inte tvingar någon om de inte vill. Det kommer oftast efter ett tag. Vissa vågar prata mer om man frågar de enskilt eller om de är med en kompis som de känner sig trygga med. 

Pedagogerna behöver även vara lyhörda för ev. kräkningar som kan uppstå ifall ett eller flera barn inte är intresserade av någons barns val. Vi vill, som vi skrev under barnens förståelse, att barnen ska vara lyhörda och nyfikna förs sina kompisars val. 

.

Hur vad och när dokumenterar vi

 • Fotografering/bilder
 • Observationer av barngruppen och den enskilda barnet.
 • Diskussioner i arbetslaget. 
 • Pedagogisk dokumentation- planering i Unikum
 • Kommer att göra inlägg i Unikum på den gemensamma lärloggen efter varje barns önskning 
 • Varje barns önskning kommer även att publiceras på deras enskilda lärlogg i Unikum 

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat

Aktiviteterna utgår ifrån barnens intressen/önskning. Under intervjun med varje barn så blev de tillfrågade hur de vill göra för att lära sig mer om det "ämnet" de har valt. 

Barnen får vara med och bestämma vilken/vilka aktiviteter de vill göra och hur. Varje barn får vara "hjälpfröken" i samlingen under hela deras önskning/tema. 

För att tillgodose varje barns behov så har vi delat upp barnen i grupper under aktiviteterna. 

Vi anpassar lärmiljöerna utifrån varje önskning/tema. 

Uppföljning och analys av arbetets gång

Positiv respons från barnen. Varje enskild önskning blir ett gemensamt lärande i gruppen, alla deltar och är engagerade. Det är roligt att det har blivit så många olika önskningar, så vi får in många läroplansdelar i arbetet. 

Vi upplever att vid varje önskning så tar barnet, vars önskning som blivit valt, mer plats. Det kan vara ett barn som annars är osäker av sig. Det barnet får komma i fokus och vara mer delaktig i samlingarna. Vi ser en positiv utveckling hos varje individ och i gruppen.  

Utvärdering och Analys av resultat

 

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 

Barns inflytande i förskolan: En fråga om demokrati av Elisabeth Arnér, 2009

Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen - En handbok för förskolan av Johanna von Bahr och Martina Lundström, 2022 

 

 


Läroplanskopplingar

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback