Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planering för tema sopsamlarmonster

Fjärdingsgatan 20 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 27 september 2023

Syftet och målet med projektet är att skapa en tidig medvetenhet för vår miljö och för ett hållbart samhälle.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

I vårt tema ska vi ha aktiviteter som ska främja lärande inom:

 

Språk/kommunikation/flerspråkighet

 

Skapande/estetiska lärprocesser

 

Matematik

 

Naturvetenskap och teknik

 

Digital teknik/barn som producenter

 

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Språk/kommunikation/flerspråkighet

Genom tema sopsamlarmonster arbeta med olika begrepp som t.ex. nedskräpning, återvinning, skillnad på material och vart de ska sorteras/slängas.

 

Flerspråkighet: Lyfta barnens olika modersmål. Utforska olika minoritetsspråk/kulturer.

 

Skapande/estetiska lärprocesser:

Vi har aktiviteter där barnen får använda och hantera olika material samt utveckla grov- samt finmotorik.

 

Matematik

Ha aktiviteter där barnen får skapa en förståelse för antal, storlek, mönster, sortering och mätning.

 

Naturvetenskap och teknik

Barnen ska få utveckla förståelse för naturvetenskap (vad händer med vår miljö såsom vi behandlar den), kunskaper om växter och djur.

 

Digital teknik/barn som producenter

Använda olika digitala verktyg och integrera dessa i de andra utvecklingsområdena.

 

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Språk/kommunikation/flerspråkighet:
Vi lär oss vad varje sopsamlarmonster samlar på, de olika materialen och hur de ska sorteras som avfall.
Vi samtalar kring begreppen: återvinning, nedskräpning, hållbarhet. Återblickar/reflektioner
Vi lyfter barnens olika modersmål genom vår språkblomma som uppdateras med nya ord från de olika språken.
Utforskar våra minoritetsspråk genom att ta reda på fakta med hjälp av böcker/internet.
 
Skapande/estetiska lärprocesser:
Vi skapar sopsamlarmonster av olika material och genom olika verktyg och tekniker.
 
Matematik:
Spela sällskapsspel.
Arbeta med sortering genom vår sorteringslåda.
Programmering med robotarna Photon och Bluebot (riktningar, att tänka i steg, problemlösning).
Genom matematik appen Osmo jobba med antal, addition, subtraktion och geometriska former.. 
 
Naturvetenskap och teknik 
Plantering (Från frö till växt, vad behövs?).
Nedbrytning (Hur lång tid tar det för våra avfall att nedbrytas?). Vad händer med vår natur vid nedskräpning? 

Prata om fysikaliska fenomen t.ex. vattnets olika former gas, flytande och fast. 

Arbeta med naturhistoriska museets julkalender "Djurens jul".

Sjunga våra olika sånger som handlar om vår kropp.

 

Digital teknik/barn som producenter 

Programmeringsaktiviteter med robotarna Photon och Bluebot
Undersöka olika saker med mikroskopägg i.
Skapa någon digital media som t.ex. en saga i appen "NE-berätta" eller en sång i appen Garageband.
Matematik-appen i Osmo.

 

Reflektionsfrågor:

Hur gick det? Varför - Pedagogens, aktivitetens, miljöns roll?

Hur skapade vi förutsättningar för barnens utforskande och lärande?

Vad intresserade barnen?

Hände något oväntat vi kan ta med oss?

Hur gjorde vi barnen delaktiga?

 

Analysfrågor:

Hur har projektet bidragit till barnens förändrade kunnande?

Vilka lärprocesser kan vi se?

Vad behöver vi utveckla?: pedagog, miljö, aktivitet och varför?

På vilket sätt var barnen delaktiga?

Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?

Hur går vi vidare för att utveckla arbetet mot målen? Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback