Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

SKA - systematisk kvalitetsarbete

Melltorps förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

I Ekens systematiska kvalitetsarbete finns tre stycken avdelningsmål som vi arbetar aktivt med: Värdegrund, självkänsla och social gemenskap.

Ekens mål

Bakgrund:

Värdegrund

Alla ska känna sig delaktiga oavsett bakgrund.

För att neutralisera och skapa förståelse för människors olikheter.

Mångfald och mångkultur ska vara en del i undervisningen för att skapa förståelse för varandra genom ett interkulturellt förhållningssätt.

 

Självkänsla

Barnen ska känna sig nöjd med sig själva, värdefulla och att de duger som de är.

 

Social gemenskap

 Alla ska känna en tillhörighet och gemenskap i gruppen och deltar utifrån sina förutsättningar

 

Metod:

Värdegrund

Med undervisningsmaterial som böcker, tips finns i Värdegrundsplattformen, samt UR-material.

Genom vårt arbete med Kompisböckerna.

 

Pedagoger i förskolan är förebilder och samtalar med varandra och med barnen på ett respektfullt sätt och har ett solidariskt förhållningssätt.

Arbeta aktivt med de sju diskrimineringsgrunderna: Etnicitet, Religion eller annan trosuppfattning, Kön, Sexuell läggning, Funktionsnedsättning, Ålder, Könsöverskridande identitet eller uttryck.

 

Självkänsla

Genom observationer samt att vara närvarande pedagoger under barnens vistelse på förskolan. Detta gör att vi kan bekräfta och stötta barnen, för att de ska känna sig sedda. 

 

Social gemenskap
Genom att observera, delta och stötta barnen i deras lek vill vi utmana dem i deras lek. Vi uppmuntrar barnen att kommunicera på olika sätt, såsom Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och verbalt.
 

 

Förväntade effekter:

Värdegrund

- Barnen förstår och respekterar olikheter.

- Barnen ska visa sig trygga i sin identitet och bakgrund.

- Alla leker med och accepterar alla.

 

Språk

- Barnens språkljud är tydligare.

- Barnen använder fler ord.

- Barnen får påverka sin vardag genom kommunikation.

 

Dokumentation

Barnen/pedagoger samtalar och diskuterar kring dokumentationen.

Pedagoger synliggör sitt förhållningssätt mot barnen.

 

Grovplanering

Januari:

 • Introduktion - trygghet
 •  Kartläggning av barnens intresse
 • Start av tema - Kompisböckerna (barnkonventionen)
 • TRAS - Uttal 
 • Praxis
 • Aktiva åtgärder - kön
 • Analys SKA

 

Februari:

 •  Trygghet
 • Tema
 • TRAS - ordproduktion
 • Praxis
 • Aktiva åtgärder - kön
 • Analys SKA

 

Mars:

 • Tema
 • TRAS - meningsbyggnad
 • Praxis
 • Aktiva åtgärder - funktionsnedsättningar
 • Analys SKA

 

April:

 • Tema
 • TRAS - Språkförståelse
 • Praxis
 • Aktiva åtgärder - funktionsnedsättningar och  religion eller annan trosuppfattning
 • Analys SKA
 • Plantering
 • Påsk
 • Valborg

 

Maj:

 • Tema
 • TRAS - Språklig medvetenhet
 • Praxis
 • Aktiva åtgärder - Religion eller annan trosuppfattning 
 • Analys SKA
 • Förskolans dag
 • Skräpplockarveckor

 

 

Juni:

 • Utvärdering SKA/Starta upp höstens SKA
 • TRAS - utvärdering
 • Midsommar
 • Sommartema

 

Juli:


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback