Skolbanken Logo
Skolbanken

Lavan läsår 2021/2022 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Mandelblommans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE ska bilda en helhet. Barnens och pedagogernas nyfikenhet ska stå i fokus genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt.

1. Prioriterat läroplansmål 2.2 omsorg, utveckling och lärande

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska användas både som innehåll och metod i undervisningen. Vi ska undervisa om digitala verktyg och vi ska undervisa med digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • En god tillgänglig miljö utformas med tillgång till såväl digitala som andra verktyg.
  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den  digitalisering de möter i vardagen.
  • Skapa förståelse kring etiskt och källkritiskt tänkande kring undervisning kopplat till digitala verktyg.

.

Syfte:

Vårt fokusområde blir från konsument till producent

 

Var befinner vi oss idag? 

Barnen har tillgång till Ipads i den dagliga verksamheten. En del av de äldre barnen använder dem för att producera. Vi upplever att barnen är nyfikna och har ett stort intresse för de digitala verktygen, och att det även finns ett behov bland oss pedagoger att utveckla vårt gemensamma kreativa digitala arbete. 

 

Vi har några Bebotts för programmering

 

2. Planerade insatser 

Vi har tillgång till Ipads. Det ska finnas en Ipad för barnen och varsin Ipad för pedagogerna på varje avdelning. 

Vi ska ta fram en plan för hur arbetet med Ipads skall genomföras.

Vi visar barnen fler sätt att använda Ipaden på, t ex för foto, film, faktasökning.

Vi kommer att använda oss av projektorn/skärmen mer, tex när vi läser böcker eller för att förstärka lekmiljön.

Vi kommer använda oss av programmering med tex vår Bebott.

Barnen dokumenterar och ser sitt eget lärande med hjälp av digitala verktyg.

Vi väljer appar som utmanar och utvecklar barnens lärande.

 

 

3. Förväntade effekter 

Barnen skall betrakta våra digitala redskap som naturliga verktyg för dels konsumtion och dels produktion

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Vi kommer att använda oss av barnobservationer och löpande reflektionsprotokoll

 

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkter i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet:."  (Lpfö18, s.12)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback