Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SOIETN0

Migration - då och nu

Vasagymnasiet, Arboga · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Under kommande veckor kommer vi jobba med begreppet migration. Området kommer avslutas med en individuell skriftlig hemtenta som skrivs i digiexam under tre lektioner.

Migration är enligt NE (u.å) ett samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd. Under dessa veckor kommer vi att arbeta, diskutera och analysera frågor kopplat till begreppet ur både historiskt och aktuellt perspektiv. 

Efter området ska ni kunna svara på frågor såsom:
* Varför flyttar människor idag?
* Varför flyttade människor förr?
* Varifrån och varför flyttade människor förr och till vart?
* Hur påverkas ett land när en stor del av befolkningen emigrerar?
* Hur påverkas ett land som får stor invandring?
* Hur påverkas samhällen och individer av migration?
* Vad menas det med att vara flykting?
* Hur är flyktingars situation idag runtom i världen?
* Vilka olika frågor kopplat till migration är aktuella idag?
* Migration- en kostnad eller tillgång för mottagarsamhället?


Efter området ska ni kunna förklara begreppen:
Migration, emigration, flykt, push-och pull faktorer, flykting, 

 

Allt material finns på Teams.


Läroplanskopplingar

Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.

Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback