Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRNSVAC

SVA distans dk 3 2201

Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Välkommen till SVA distans delkurs 3! Under innehåll hittar du mer information om kursens innehåll, uppgifter och prov.

Information om kursen

Kursen är planerad utifrån skolverkets kursplan för Svenska som andra språk delkurs 3 - grundläggande nivå. I den här kursen ska du utveckla ditt svenska språk med också din förståelse för olika texttypers struktur och syfte. Vi kommer läsa och skriva olika typer av texter. Du ska också visa att du kan analysera och argumentera kring det du läser och skriver. Du ska visa att du kritiskt kan granska källor. Du ska visa att du kan genomföra fungerande muntliga presentationer och delat i diskussioner.

Uppgifter, material och kursplan

Varje vecka har du olika uppgifter att arbeta med. Uppgifterna till den här kursen finns i google classrom. För att se och kunna jobba med uppgifterna behöver du vara inloggad på ditt skol-googlekonto.Du behöver tre böcker till den här kursen. Du kan se vilka böcker du behöver i google classroom. I google classrom kan du också se vad du ska göra varje vecka.

Prov

Du ska också göra skriftliga och muntliga prov i den här kursen. Du hittar mer information om proven i kursplaneringen och i google classroom.

Du kommer se dina provresultat på Unikum. Gå till planering och välj matriser. 

Betyg

Ditt betyg baseras på det underlag du lämnat in både på uppgifter och prov.

Kontakt

Lättaste sättet att nå mig är att skriva ett inlägg i lärloggen här på Unikum. Du hittar din personliga lärlogg på din startsida på Unikum.

 

Lycka till med dina studier!

Jessica


Läroplanskopplingar

Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier. Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga och variera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad, tempus och textbindning.

Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att formulera och bemöta argument samt ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala medier och verktyg.

Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska.

Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och längre insändare.

Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Skönlitteratur och annan fiktion från skilda delar av världen som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Hur en skönlitterär text kan konstrueras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord som underlag för att planera sitt skrivande och strategier för att identifiera överordnade idéer i en text.

Ord, symboler och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika prefix och suffix.

Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och budskap i texter och samtal.

Ords betydelseomfång samt kategorisering och klassificering av ord, till exempel i över- och underordning. Synonymer och motsatsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnaden mellan språket i samhällsinformation och reklam.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang. Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel att flera ord på ett språk kan motsvaras av endast ett ord på ett annat språk.

Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor. Hur man citerar.

Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven använder då en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. Eleven ställer frågor och framför åsikter med till viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande struktur, innehåll och anpassning till texttyp, syfte och mottagare. Eleven följer språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven läser sakprosa och skönlitteratur med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom gör eleven enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven för enkla resonemang om innehåll och om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback