Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Litteracitet Lyckan

Pinnhagens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Var är vi?

Vi ser att barnen visar intresse för både böcker och sagor. De önskar ofta att vi läser böcker för dem spontant under dagen. Vi har böcker utifrån barnens intressen och på barnens nivå inne i läsrummet. Läsrummet är intrycks-sanerat för att skapa läsro och inbjuda till läsning. En del av barnen kan återberätta boken samt svarar på frågor efter boken lästs klart.

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen?

Målet är att främja barnens språkutveckling och väcka nyfikenhet och läslust. Att barnen ska få nya erfarenheter av att uttrycka sig på olika sätt. Att barnen ska känna att de kan vill och vågar samtala om och berätta utifrån sina kunskaper och intressen. Utöka ordförståelsen samt bygga upp barnens ordförråd samt fantasi. Detta genom att bland annat samtala med barnen om det vi läst, väcka funderingar och reflektioner hos barnen. Ta vara på barnens intressen.

Hur gör vi? 

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenet: 

Koppla barnens egna intressen och erfarenheter till det vi läser.

Arbeta med digitala medel genom att läsa och lyssna på böcker via den digitala bibliotekstjänsten Polyglutt. Barn med annat modersmål än svenska får lyssna på böcker på sitt språk. 

Använda Bluebots för att återuppleva händelser i böckerna med hjälp av tex Alfonslådorna.

Vi har planerade och spontana lässtunder för barngruppen.

Vi använder oss av flanosagor och sagopåsar.

Vi får boklådor från biblioteket där vi önskar utifrån barnens intressen samt tema i huset. 

Vi har hittat på sagor tillsammans med barnen där de får vara med och hitta på innehållet. 

Vi har skapat ett rum som inbjuder till läsning och sagoberättande med böcker på barnens nivå.

För att träna språklig medvetenhet så pratar vi kring böckerna med barnen, ställer frågor kring innehåll, händelser, känslor och bilder för att väcka funderingar och reflektioner. 

För att skapa läsro har vi intrycks sanerat vårat läsrum i enlighet med boken Tydliggörande pedagogik (Edfelt, Sjölund, Jahn, Reuterswärd)

Bygga upp förförståelse före läsningen med en bildpromenad där man börjar läsningen med att bläddra igenom boken från början till slut och tittar och pratar om bilderna.

Barnen får använda skapande för att uttrycka sina upplevelser efter sagostund. 

Erbjuda bok som lekval. 

Vi arbetar och stärker även språkutvecklingen genom munmotorik, sång, rim och ramsor, praxisalfabetet etc.

Vi inbjuder barnen till diskussioner .

 

Litteracitet är ett begrepp som handlar om att i förlängningen kunna läsa och skriva. Det handlar också om att förstå symboler och språkliga uttryck, hur de används och hur man själv kan använda de i samspel med andra. Litteracitet utvecklas i den vardagliga användningen av språket, exempel när barnen lyssnar till en läst eller berättad historia. - Skolverket Högläsning Ann S. Pihlgren (2019) 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback