Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Aktivitetsplan Språk & kommunikation StenDrott förskolor 2022/2023

Stenhamra förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 2 oktober 2023

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

1. Målområde

Språk & kommunikation

Syfte

Barnens rätt till kommunikationen är lätt att ta för givet, men hur arbetar förskolan medvetet för att alla ska kunna utveckla sina kommunikativa förmågor? Hur ser vi till att vardagen blir begriplig och förutsägbar för alla barn? Hur ser vi till att alla får möjlighet att göra val och att uttrycka sina känslor och tankar i samspel med andra?

Mål:

Är Läroplansmålen nedan

Barnens intressen,
initiativ & behov

Möjlighet att kommunicera och vara delaktig i verksamheten är ett behov barnen har i vår verksamhet. Deras intresse och behov av stöd i kommunikationen fångas upp vid observation och kartläggs samt utvärderas kontinuerligt.

Förståelse

Förstå undervisningens innehåll och syfte, samt förstå och samspela med varandra genom olika kommunikationsmedel i vardagen och dess rutiner.

Förmågor

Utveckla förmåga att uttrycka sig på olika sätt genom kommunikation och språkutveckling med olika verktyg och stöd. 

 

2. Utvärdering: Hur vet vi att vi att vi bidrar till barnens lärande & förståelse?

Kriterier & kännetecken

Hur kommunicerar barnet?
Förståelse i kommunikationen?
Tolkar och använder barnet olika kommunikation & kommunikationsmedel? 

Utvärderingssätt

 

3. Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuell fortsättning har vi?

Aktiviteter

Formativ uppföljning (observation, dokumentation)

Observation, kartläggning och dokumentation.

Lärandemiljö

Filmning, foto, dokumentation i Unikum, matriser mm. Bildstöd, TAKK, Ipads, Böcker, spel, pussel. skapande material, rutinsituationer, lekgrupper, Familjen Kippin, Bornholmsmodellen (app, samt annat material), Polyglutt, Widget mm.

 

https://widgitonline.com/login
https://urplay.se/serie/188683-pinos-dagbok
https://urplay.se/serie/180225-lassugen
https://urplay.se/serie/222186-prick-och-flack-pa-flacken
https://urplay.se/serie/207348-bokstavshissen
https://urplay.se/serie/220554-tripp-trapp-trad
https://urplay.se/program/223116-en-bro-av-poesi-snogubbe-togubbe-av-hanna-lundstrom
https://urplay.se/serie/189967-smasagor
https://www.svtplay.se/babblarna

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ann Philgren matris

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback