Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

ÄLVENS Utbildningsplan 2021 Årsta 3 Förskolor

141621 Förskolan Glavsfjorden, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september) 

·       Utbildningsplan (oktober-december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

I

 

      

    

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning ÄLVENS på förskolan GLAVSFJORDEN i Årsta 3 förskolor

 

Organisation och struktur:
Beskriv kortfattat hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen med introduktionsperioden som utgångspunkt:
( Superstrukturen ska används som underlag )

Vi har delat in barngruppen i tre grupper, 6 barn i varje grupp. Vi personal varvar grupperna så vi lär känna alla barn.

Vi tränar och uppmuntrar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi visar intresse och är lyhörda för vad barnen ser, gör och samtalar om, Vi är närvarande pedagoger.

 

Utbildning och undervisning:
Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar undervisningsmiljöerna utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets reflektioner från introduktionsperioden.

Prova på lärplattan där det erbjuds digitala böcker, faktasökning, använda kameran

Spontan undervisning sker under hela dagen tex. ute/inne, påklädning, matsituationer

Skapa möten där alla barn får tillfälle att utrycka tankar, funderingar, kunskaper och åsikter.

Planerad undervisning sker i smågrupper, tex projekt/tema, samlingar, lässtunder

Återkommande rörelsestunder med hinderbana, dans, yoga och instrumentstunder

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer:
Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

Tydliga hörnor/stationer där barnen erbjuds olika material kopplat till Läroplansmålen.

Tillgängligt material  med  bilder och i deras höjd.

Dokumentationsväggar att få återkoppla till.

Dessa stationer erbjuder vi barnen dagligen;

Bygg/konstruktion/matematik stationer

Skapande stationer

Rollek/utklädningsstation

Bokstation med olika böcker, läsa själv, högläsning, ibland digitala bokvisningar och möjlighet till ro och närhet

Vattenlekstation

Lek och rörelsestation

Samlingsmatta

 

 

 

 

Värdegrundsarbete:

Vi delar in barnen i olika konstellationer i små grupper.

Vi pedagoger tolkar och omsätter värdegrundsarbetet i vardagen tillsammans med barnen.

Uppmärksammar och lyfter olika ämnen som uppkommer.

Barnkonventionen uppmärksammas

Samtalsstunder om att vi ska ta hänsyn, respektera och uppmuntra till att hjälpa varandra.

Lyssna på varandra och att få uttrycka sina tankar och åsikter och träna på att tänka kritiskt

Vi tränar på ansvarstagande till oss själva och omgivningen

Vi läser regelbundet Kompisböckerna där vi samtalar om vardagssituationer som barnen känner igen 

 

 

Under läsåret kommer vi att ha ett fördjupat fokus kring följande mål ur Läroplanen för Förskolan ( LpFö 18)

Normer och värden

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Förståelse för hur människor olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling

Utmanas , leka och lära i natur och närmiljö

 

Målet når vi genom att..

Gå till skogen en gång i veckan och få naturupplevelse, vara i närmiljö, samtala om årstider, 

Tillsammans med barnen utför vi olika naturvetenskapliga experiment för att få förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Tillsammans samlar vi papper till återvinning, hushålla  med förskolans material och resurser

 

Omsorg, utveckling och lärande

 Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

att förstå och använda det matematiska tänkandet och matematiska begrepp

 

Målet når vi genom att

ge barnen varje dag rikliga tillfällen att resonera, utveckla och på sitt eget sätt delta i problemlösning

Siffror finns på avdelningen för att användas till olika aktiviteter 

De matematiska begreppen möter barnen på samlingar genom planerade undervisnings situationer

 

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde oavsett kulturell identitet

 


Målet når vi genom att

Vi varierar bokutbudet genom att låna böcker om olika områden

Utforska närmiljö, besöka närsamhälle och göra kopplingar till sociala och kulturella aktiviteter.

Flerspråkighet uppmärksammas positivt

 

 

 

 

 

Arbetslagets Uppföljning och Analys varje vecka:

1. Bedöm hur arbetet fortskrider mot målen.

2. Reflektion över ert resultat, varför?

3. Behov av förändringar i arbetssätt/ metoder/ lärmiljöer. Varför och på vilket sätt?

4. Beskriv hur ni har inkluderat värdegrundsarbetet i utbildningen.

5. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback