Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Sv/SVA VT-22

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 april 2022

Syftet med undervisningen är att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift, lyssna, läsa och analysera texter för olika syften samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Mina mål:

Jag kan läsa med flyt.

Jag kan skriva en instruerande text för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en berättande text (saga) med inledning, handling och avslutning för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en beskrivande text för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en poetisk text (dikt) för hand eller på datorn.

Jag kan skriva en personligt återgivande text (dagbok) för hand eller på datorn.

Jag kan skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och med rätt skiljetecken (punkt, frågetecken med mera). 

Jag kan stava ord jag ofta använder. 

Jag kan rita en bild till mina texter.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback