Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska - Läsning, åk4

Engelbrektskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Syfte

Undervisningens syfte är att du som elev ska:

 • utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra typer av texter.
 • utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare & sammanhang.
 • utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Metod/Arbetssätt

Under arbetsområdet ska du få …

 • lära dig att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter.
 • lära dig att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad.
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.
 • använda olika lässtrategier för att kontrollera din förståelse och upplevelse.
 • utveckla ditt ord- och begreppsförråd.
 • lära dig att när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Vi använder oss av Zickzack Läsrummet där du:
  • Före läsningen: får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda övningar.
  • Under läsningen: individuellt eller gemensamt med din klass läser olika typer av texter och tränar på olika lässtrategier.
  • Efter läsningen: får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.

 • Högsläsning
  • Din lärare läser högt för dig och din klass - tillsammans samtalar ni om de böcker som din lärare läser.

 • Boksamtal
  • Du och din klass läser gemensamt samma bok.
  • Vi varvar typen av läsning - Du får läsa tyst för dig själv och högt tillsammans i par, grupp och helklass.
  • Utifrån det du och din klass läst har boksamtal i par, grupp och helklass.

 • Egen bok
  • Du har alltid en egen bok för egen läsning.
  • När du läst klart din bok skriver du en bokrecension .

 •  Läsfixarna
  • Vi använder oss av läsfixarna när vi läser eller tar till oss texter på annat vis.
  • De lär dig att använda lässtrategier och på så vis blir du en god läsare.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • förstå syftet med texten
 • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
 • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
 • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelse-strategier
 • reflektera kring din läsning.

Du får visa dina förmågor genom att

 • aktivt delta i läsningen
 • tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag)
 • svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback