Skolbanken Logo
Skolbanken

Reviderad utbildningsplan Örby förskolor 2022 avdelning Jupiter

200021 Förskolan Vingåkersvägen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 22 februari 2022

Utbildningsplan

Reviderad utbildningsplan för avdelning Jupiter på förskolan Vingåkersförskola i Örby förskolor

 

Örby förskolors utvecklingsområden under 2022

 

Interkulturellt arbetssätt

Språklig och kulturell mångfald som utgångspunkt

Barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur

Familjens kunskaper och erfarenheter tas tillvara på

Texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används

 

Språkutvecklande arbetssätt

Framarbeta strategi för implementering språkutvecklande arbete

Förskolebibliotek med högläsning i fokus

 

Barnombud

Arbete med Rosa pärmen

Samarbete med socialtjänsten

 

Hållbar förskola

Skattning OMEP-skalan

Synliggörande av hållbarhetsdimensionerna i undervisningen på avdelningen

 

 

Tema, ”Min närmiljö”

Hur arbetar vi vidare i temaarbetet?

Vi startade upp vårterminen med projektgrupper där vi frågade barnen hur dom ville göra med sina hus som dom byggde på förra terminen. Barnen sa att dom vill fortsätta att skapa på sina hus, så det kommer att arbeta med så länge vi ser att barnen har intresse av detta. Barnen får vara så självständiga som det går i arbetet genom att själva få välja material och komma med idéer om hur bygget/detaljer ska gå till. Vi pedagoger är där för att stötta och använder nya ord/matematiska begrepp så att barnen utvecklar språket men också matematiken.

 

Språk och kommunikation
Barnen erbjuds en utbildning med planerad språkutvecklande undervisning där högläsning, gestaltning, samtal kring bilder och texter ingår.

Barnens kulturarv, traditioner och språk ses som tillgångar där våra olikheter synliggörs och ligger till grund för undervisningen.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Vi har planerade läsgrupper varje dag. Vi pedagoger förbereder oss för den språkutvecklande undervisningen genom att först läsa boken som vi sedan kommer att läsa för gruppen. På så sätt kan vi planera vilka ord/synonymer som vi ska lyfta tillsammans med läsgruppen. Vi sitter också länge och äter med barnen och låter varje barn få komma till tals.

 

Naturvetenskap
Barnen erbjuds en utbildning där de ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om ett ekologiskt och hållbart förhållningsätt där människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Vi har startat upp med källsortering tillsammans med barnen där barnen själva har fått skapat sina miljöstationer. Barnen kommer att få sortera plast, papper till en början. Varje vecka får ett barn följa med en pedagog och kasta detta, under tiden har vi samtal med barnen om de frågor och funderingar som dyker upp rörande sortering och varför man ska sortera.

 Till våren kommer barnen att få plantera örter/kryddor, för att kunna se hur enkelt det är att plantera ekologiskt för egen skörd.

Vi kommer att erbjuda barnen olika typer av experiment. Detta kommer att erbjudas spontant dagligen för barnen men också i projektgrupperna.

 

Lek
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att utforska olika kulturella lekar.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Barnen väljer vad dom ska leka i sina planerade lekgrupper med stöd av pedagog, men också vad dom vill göra efter lunchen. Vi kommer att vara med i leken tillsammans med barnen och inspirera barnen till olika resor. På resorna utforskar vi olika maträtter, musik, språk samt att vi tillsammans med barnen med hjälp av digitala hjälpmedel kollar upp vilken flagga landet har osv. 

Digitalisering
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att skapa berättelser om olika kulturer med digitala verktyg.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Efter lunch erbjuder vi barnen att använda sig av ipad. Där har vi en app för att kunna skapa egna sagor. Vi uppmuntrar barnen att använda sina erfarenheter som dom har med sig hemifrån då dom skapar sina sagor. En del barn skapar tillsammans och en del barn vill göra själv. Båda alternativen uppmuntras.


Barnkonventionen
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att utveckla medvetenhet om sin egen och andras kroppsliga och personliga integritet.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Vi jobbar med materialet är det okej med dig. Vi använder ordet samtycke i olika situationer. Till exempel i samlingen vid en lek, vi uppmuntrar barnen att frågar varandra om dom vill till exempel vill vara med o vara elefanten när barnen ska välja varandra till elefant. 

Barnen får också verktyg att kunna säga ifrån om någon rör deras kropp på ett sätt som dom inte vill. Vi säger: stopp min kropp! Böcker som handlar om kroppen läs också tillsammans med barnen så att dom får en förståelse för att det är endast dom själva som bestämmer över sin kropp och ingen annan får bestämma över den.

 

Hållbar förskola

Så här arbetar vi för hållbarhet på avdelningen utifrån de tre dimensionerna

·    Barnen får lära sig att ta ansvar för vår miljö genom sortering. Plantera frön tillsammans med barnen men utforskar också det som barnen hittar i naturen, och provar om det kan växa vidare.

     Barnen uppmuntras till att prata på sitt modersmål så vi kan lära oss av varandra. Vi samtalar med barnen om att vi firar traditioner på olika sätt och att det är en styrka att vi har olika ursprung och språk. Detta är något som vi anser som positivt och stärkande vilket syns i vår barngrupp och arbetslag utifrån det förhållningssätt vi har.

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback