Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik Alfa kap 5-6

Bredaredskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi arbetar med kapitel 5 och 6 i Matematikboken Alfa. Du får lära dig mer om geometri och bråk, volym och vikt.

När du har arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Kap 5

 • kunna mäta och jämföra olika längder
 • förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer
 • kunna beräkna omkretsen av månghörningar
 • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar

Kap 6

 • kunna läsa och skriva tal i bråkform
 • kunna olika enheter för volym och vikt
 • kunna göra enhetsomvandlingar
 • kunna räkna enkle uppgifter med volym och vikt
  Begreppen du ska kunna är: sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, mil, kilometer, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, rektangel, kvadrat, triangel, månghörning, längd, bredd, omkrets, area, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter
  bråk, täljare, nämnare, en halv, tredjedel, fjärdedel, volym, liter, deciliter, centiliter, milliliter, vikt, kilogram, hektogram, gram, 

 

Arbetssätt 

Du:

deltar vid genomgångar (lyssnar och samtalar)

- tittar på mattefilmer kopplade till innehållet

jobbar enskilt eller tillsammans med andra med en eller två av nivåerna på varje avsnitt

- lyssnar på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- får möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

- gör en diagnos där resultatet avgör om du arbetar vidare med fördjupning eller träna mera

- gör en provräkning med uppgifter kopplade till innehållet i de två kapitlen

 

Bedömning

Jag bedömer:
- ditt arbete och ditt deltagande i aktiviteter i klassrummet.

- hur du redovisar dina uppgifter med tydligt visade tankegångar, enhet och svar.

- hur du väljer och använder metoder.

- hur du löser problemlösningsuppgifter.

- hur du kan de begrepp som hör till arbetsområdet.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matematik Alfa: Kapitel 5 och 6
Uppgifter
Inlämning film veckans problem 18
Inlämning film veckans problem 19
Inlämning film veckans problem 20
Inlämning film veckans problem 21
Inlämning film veckans problem 22
Inlämning film veckans problem 23
Inlämning film veckans problem 24