Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Fågelholkens undervisningsplan VT 22

014551 Förskolan Lofoten, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 25 maj 2023

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk

- barnen utvecklar sina språkliga förmågor

- arbeta med ordlista för att öka förståelsen för språket och att utöka ordförrådet samt att använda i olika sammanhang. 

- arbetet med kompisböckerna där syftet och målbilden är barnen ska utveckla förmågan att förstå och samtala om bokens innehåll, reflektera kring en fråga, ställa frågor, benämna olika karaktärer, återberätta, 

Vår tanke är att arbeta vidare med kompisböckerna som vi hade påbörjat förra termin. Tecken som AKK och bildstöd ska synliggöras mer i våra lärmiljöer. 

Matematik -  

Arbete med geometriska former där målbilden är att öka förståelsen för vad geometriska former är, beskriva hur de ser ut, att urskilja och jämföra olika former, kunna upptäcka och identifiera i olika sammanhang, utveckla förmågan att använda och tillämpa sina kunskaper för att lösa problem i andra undervisningstillfällen som t.ex. i bygg, skapande, måltidssituationer osv.

Naturvetenskap - att få förståelse för enkla processer som sker i naturen och utöka ordförrådet inom naturvetenskap där vi uppmärksammar vissa naturvetenskapliga begrepp med hjälp av ordlista.

Delaktighet och inflytande - vi arbetar med värdegrund och förknippar det med barnkonventionen för att barnen ska lära sig att fungera i grupp, vara en bra kompis, känna trygghet i att uttrycka vilja samt påverka sin vardag genom att fritt välja vad de vill göra för aktivitet, vad det innebär att respektera och kunna våga säga nej. Barnen är delaktiga i sina egna dokumentationer, tar bilder och kommenterar sina aktiviteter och bilder.

Normer och värden -  

Utöver språk som syfte med Kompisböckerna så har vi även valt att fokusera på normer och värden. Målbilden är att barnen ska få förståelse för vad det innebär att vara en bra kompis, hur man är som en bra vän, att visa respekt för varandra och vilka situationer man ska tillämpa det. Eftersom varje bok handlar om ett ämne så följer vi också ämnet och diskuterar i barngruppen. 

Fysisk aktivitet - att fortsätta vara ute minst en timme varje dag, erbjuda ledarstyrda och pulshöjande aktiviteter och hitta ett sätt att inkludera alla barn i lekar. 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Läs nedan 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
  • att hitta ett sätt på hur man kan väva in och koppla utemiljön till olika målbild dvs använda utemiljön och utematerial som en tillgång för att uppnå vår målbild, 

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  • vi skapar våra lärmiljöer utifrån målbilden vi har satt upp. 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Arbeta i uppdelade grupper grupper och utföra aktiviteter anpassade till barnens intresse och behov, att inte tänka stort kring barns förändrade kunnande utan fokusera på vad det är vi vill se och utveckla hos barnet och barngruppen, målbilden ska anpassas efter barnens behov, barnen är inkluderade i deras dokumentation och tar bilder på sitt skapande eller kunnande. Att ge barn utrymme för kommunikation, lyssna, ha dialog där man har öppna frågor. Att ta vara på barnens åsikter och vilja, de är aktiva i val av aktivitet. 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman vi väljer att undervisa ska stödja barnens förändrade kunnande: användandet av digitala verktyg där vi kombinerar digitalisering med olika slags aktiviteter. Polyglott, green Screen och Blue-Bot används aktivt i bokläsning samt i arbetet med matematik. Inom språk arbetar vi med Kompisböckerna som ger bästa effekt i samband med Green Screen och polyglott. Inom matematik forsätter arbetet med geometriska former, vi flyttar ut arbetet, uppmärksammar former runtomkring, både inomhus och utomhus. Blue-Bot är väldig effektivt sätt att arbeta med geometriska former. Även i arbetet med naturvetenskap tar vi vara på naturen och naturmaterial där fokus ligger på arbete med tyngd. Vi pratar om saker som väger olika. Vi har även tänkt på att ta fram ett utforskande arbetssätt för att ge barnen möjlighet för reflektion och diskussion. Det ska syfta på att barnet ska få möjligheten att upptäcka saker själv för att lösa problem. 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden

Vart barnet befinner i sin utveckling, vilka förutsättningar barnet får, vilket arbetssätt kan vara bra att tillämpa, vara observant och dokumentera det lilla.  Vi dokumenterar barnens lärande i början av arbetet och följer upp utvecklingen hela vägen, barnens individuella lärloggar syftar på att visa deras förändrade kunnande i det vi arbetar med. I observationen är det viktig att vara observation för att se på vilket sätt barnet visar förändrade kunnande och om barnet använder kunskaperna även andra sammanhang. 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Kunskap om hur man kan arbeta med barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling, samt hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd och tillämpa lärmiljöerna utifrån allas behov som t.ex. hur använder man tecken som stöd utan att skapa visuell buller på avdelningen, hur man kan arbeta med värdegrund och barnkonventionen på flera olika sätt. 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi skulle behöva litteratur om hur man kan arbeta med värdegrund i barngruppen och utveckla oss i det. 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback