Skolbanken Logo
Skolbanken

Månstenen vt-22 Arbetsområde Uttryck och kommunikation

Stormhattens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Förskolorna i Stångby har en gemensam syn på det kompetenta barnet vilket innebär: - det inkluderade barnet som uppmuntras att prova sina förmågor, kunskaper och färdigheter i en tillgänglig miljö - det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet provar idéer och finner lösningar - det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig - det delaktiga barnet som genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag - det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan - det ansvarstagande barnet som tar hand om både sin förskolemiljö och tar ansvar för handlingar gentemot sina medmänniskor

1.Prioriterade läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Då vi har nya barn i gruppen vill vi arbeta med att bygga gemenskap, trygghet och lyfta positiva normer i gruppen. Vi vill använda ett verktyg/material som gör det möjligt att synliggöra de goda handlingar barnen gör gentemot varandra och miljön i förskolan.  

 

Från förra terminen har vi även uppmärksammat ett stort intresse och behov av skapande i gruppen. Vi kommer fortsätta att koppla samman vårt arbete med Månstenens hemliga karaktär, eftersom även denna fortfarande är aktuell i gruppen. Våra nya barn är nyfikna på karaktären men behöver en introduktion och sammanfattning från vårt arbete förra terminen. Vi ser på kommunikation och uttryck dels i form av skapande, men även genom andra kommunikationsformer såsom skriftspråk och TAKK. Intresset i gruppen leder vägen. 

 

 

2. Förväntade effekter

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

 • Utveckling pågår när barnen inspirerar och påminner varandra om hur vi hanterar miljön i förskolan.

 • Utveckling pågår när barnen bjuder in varandra till lek, samtal och aktiviteter, gärna i nya gruppkonstellationer.

 • Utveckling pågår när barnen spontant använder sig av de tekniker för skapande som vi introducerat.

 

3. Planerade insatser

Dessa undervisningsmetoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

 

 • Vi fortsätter arbetet med veckans fixare.

 • Vi använder material för att synliggöra positiva handlingar gentemot varandra och miljön. 

 • Vi skapar förutsättningar för att barnen ska kunna använda olika skapandetekniker på eget initiativ, genom tydlig introduktion.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Så här följer vi upp: 

 

 • Vi dokumenterar undervisningstillfällen eller spontana lärtillfällen där vi kan se eller höra att utveckling sker. Dessa inlägg länkas till vår pedagogiska planering. 

 • Under våra inlägg sker en del av reflektionen.

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback