Skolbanken Logo
Skolbanken

MYSINGEN vt22 Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor

Norrgårdens förskola, Partille · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Planeringsmall för veckan

Det berättande barnet 

VAR ÄR VI? 

 

Då språk är en stor och viktig del i barns utveckling och lärande så har vi valt att fortsätta arbeta med språkutveckling. Denna termin har vi valt att arbeta med det berättande barnet som tema, då barnen har mycket att berätta för oss pedagoger och för varandra. Vår tanke är att vi vill få igång barnens berättande och att då använda sig av ämnen som står dem nära; Vad är ett hem? Vem är jag och vad är en familj? Vi strävar efter att barnen ska känna trygghet i sin identitet och därmed våga berätta för sina kompisar om sig själva. Vår roll som pedagoger blir att sträva efter att inta ett språkutvecklande arbetssätt, att uppmuntra barnen i sitt berättande genom att ställa frågor som får deras tankar och resonemang att utvecklas. Att berätta handlar för oss om att få ta del utav varandras upplevelser, tankar och känslor. Var och en har en berättelse att berätta utifrån sina erfarenheter och upplevelser. I samtal och samspel får barnen möjlighet att utveckla tilltro till sig själva. Som pedagoger vill vi vara språklig förebilder. Detta innebär för oss att vi vill skapa språkliga sammanhang, där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. 

VART SKA VI? 

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

· förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och förstå sin omvärld, 

· förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

· förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i  uttrycksformen bild 

 

HUR GÖR VI? 

Vi börjar vårt tema med att brainstorma med barnen vad de tänker på när de hör ”Mitt hem”. Vi hoppas på att vi också kan flytta ut barnens berättande i leken och plocka upp spontant berättande från barnen. 

I detta temaarbete vi vill skapa ett större samarbete med hemmet och använda oss en hel del utav bildstöd. Vi kommer att planera in för aktiviteter där barnen får möjlighet att berätta och backa tillbaka och minnas med hjälp utav bilder. Vi kommer planera stunder som följer ett mönster som barnen känner igen, med tydlig struktur, start och avslut.  Vid språksamlingen är syftet att låta barnen få gå på upptäcktsfärd i berättandet, att få lyssna till och reflektera tillsammans. Vi kommer kontinuerligt dokumentera och följa upp arbetet på vår reflektionstid. Skriva ner deras berättande och erbjuda dem att uttrycka sig i olika former utav bildskapande. Vi vill göra vår atelje mer tillgänglig för barnen och mer stimulerande till att vilja uttrycka sig i bild. Vi vill också ta vara på vår utemiljö mer och erbjuda barnen att få uttrycka sig även utomhus .

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

· förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och förstå sin omvärld, 

· förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

· förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i  uttrycksformen bild

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Under terminen har barnen fått olika uppdrag, vissa har genomförts tillsammans med vårdnadshavare i hemmet och andra på förskolan. Barnen har med hjälp av ämnen som ligger dem nära (tex mitt hem, min familj) fått berätta för sina kompisar. Barnen har bla fått fota sina hem som de sedan visat upp och berättat om i samlingen. De har även fått rita sina hem. Fokus har lagts på "ämnen" som barnen känner till/kan och på så sätt har det hjälpt dem att berätta för sina kompisar. Micke räv har varit ett inslag som vi upplevt som uppskattat av våra familjer. En räv som följer med en familj hem över helgen. Barnen får då dokumentera vad de hittat på och sedan presentera detta för sina kompisar på förskolan. Barnen har erbjudits en miljö där berättandet fått ,fokus men även chans till reflektion och ställa frågor. Skapande stunder har erbjudit kontinuerligt där olika metoder använt i att skapa.  

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Vi ser att barnen använder sig av fler begrepp kring familj och hem. De vill berätta om saker de varit med om och kompisarna lyssnar och ställer frågor. En större förståelse kring att alla familjer ser olika ut har växt fram i takt med att fler barn berättat om sina familjer. Vi har lärt oss att allas hem ser olika ut och en fråga som väckte nyfikenhet var Vad innebär lägenhet? Vi har fått följa barnen från att inte vilja berätta så mycket till att de vill berätta om allt möjligt. Det har även öppnat upp samtal mellan barn som tidigare inte haft så mycket samspel när de möts i likeheter kring familj/hem. 

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Vi vill försöka behålla öppenheten och viljan att berätta om sina erfarenheter, upplevelser. Vi ser att detta både stärker språkutvecklingen och samspel/relationer mellan barnen. Vi ser en stolthet i att få berätta om sin familj/hem och det vill vi ta tillvara på genom att fortsätta prata likheter/olikheter. Vi önskar att vi kan få med fler vårdnadshavare på tåget i våra projekt så alla barn får ta del av samma material, det kunde bli en del som kändes mindre lyckad ibland när vårdnadshavare inte tog med materialet tillbaka vilket då lämnade barnet utan. Men de uppgifter vi skickade med hem valde vi att vara sådana som vi kunde fixa åt barnen här ifall de inte kom tillbaka! arbeta fram en tydligare arbetsbild hur vi ska få med de alla yngsta i våra arbeten. 

 

 

Veckoplaneringsmall

 

 Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback