Skolbanken Logo
Skolbanken

Jag och mitt hem.

Vinkelboda förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

Vi vill utforska barnens hem och närområde, stärka barnens identitetsuppfattning, lyfta det enskiljda barnet och skapa självkänsla.

Syfte

  • Utveckla sin förmåga att leva sig in i andra människors situation.
  • Få en förståelse för deras omvärld, till exempel att det finns olika slags bostäder och sätt att bo på.
  • Kunna se mångfald och lika värde oberoende av bostad eller social bakgrund.
  • Utveckla sin verbala kunskap och sätta ord på sin väg mellan förskolan och hemmet
  • Känna en trygghet i gruppen och våga prata inför kompisarna.
  • Arbeta med materialkännedom, teknik, matematik och begrepp.

Metod

Vi kommer börja med en aktivitet där barnen sitter samlade i en cirkel och där var och en får berätta något om sitt hus, till exempel vad det har för färg, hur många våningar det finns, vad det är för slags hus (lägenhet, villa, radhus), dörrens färg etc. 


Vi kommer att lyssna och titta på ”tre små grisar” via Polyglutt. Den här aktiviteten handlar om att barnen får samtala om olika hus och dess material. Frågor som kan uppkomma är: Vad är husen gjorda av? Finns det dörrar, fönster, skorstenar? Antal? Försöka att se kopplingar till sitt egna hus. Vi läser andra böcker som tar upp olika boendeformer. 

Barnen får ta med iPad hem och fotografera sitt hus och saker de tycker om att göra hemma. Vi kollar sedan på tv på bilderna och barnen får berätta lite om sitt eget hus för kompisarna. Utifrån bilderna ska barnen sedan måla/skapa sitt hus, barnen kommer tillsammans att få skapa förskolan. Vi gör en karta där vi sedan placerar barnens målningar. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom video, foto, observationer, samlingar mm. Vi dokumenterar även på Unikum för att delge vårdnadshavare vad vi gjort genom gemensamma lärloggar samt individuella. 

Uppföljning och reflektion

Arbetslaget utvärderar muntligt och skriftligt efter aktiviteter. Vi reflekterar över processen som varit och hur vi ska jobba vidare. Tillsammans med barnen reflekterar vi genom bland annat samtal och med bilder. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback