Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skruttets Planering HUNDRASPRÅKLIGHET och KREATIVITET för enheten Bikupan och Äppellundens förskolor

Äppellundens förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Planeringsunderlag för Lärområde HUNDRASPRÅKLIGHET och KREATIVITET i det systematiska kvalitetsarbetet på Bikupan och Äppellundens Förskolor

 

 

Planerad undervisning

Lärområde: Hundraspråklighet och kreativitet

Vad?  (lärandeobjekt)

Hundraspråklighet och kreativitet

Vad är målet med undervisningen? Vilka läroplansmål siktar ni mot? 

Att barnen skall få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, rörelse , musik skapande. Barnen skall få möjlighet att genom dessa uttrycksformer utveckla den estetiska nyfikenheten och kunskap . Genom att använda ett rikligt och varierande material så att barnen utvecklar en förmåga att bygga ,konstruera med olika redskap och material.

 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 

Varför? (Syfte och bakgrund med undervisningen)

Vi vill att barnen utvecklar en nyfikenhet att våga prova på och använda olika material och att använda alla sina sinnen.  miljön  som också kallas den tredje pedagogen skall utmana barnen i deras fantasi och tankar. Vi har skapat en miljö med tillgängligt material som passar de yngsta barnen och på så sätt får vi självständiga barn där de kan ta egna initiativ till att använda material utifrån deras intresse.

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, hundraspråklighet)

Genom vår undervisning som sträcker sig över hela dagen ger vi alla barn möjligheter att få prova på i mindre grupper. Vi samlas och har undervisning i ateljén, och musik och rörelse både ute och inne.

bygg rum och språkrummet. I ateljén ges barnen möjlighet till att använda bla

 • återbruksmaterial,
 • lera ,
 • färger,
 • lim för att skapa och att använda alla sina sinnen i sitt skapande.

Språk och kommunikation i olika former, som:

 • sagor
 • ramsor
 • böcker
 • Sång etc....

Bygga med olika material som:

 • lego
 • klossar
 • pussel etc.......

 

Vi tillför musik så att intresset som redan är stort blir större.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på skruttet skall utmanas att vilja deltaga i undervisningen 

Återkoppling till barnen: Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Genom att låta material sitta upp på väggar som dokumentation kan barnen själva titta och minnas vad de gjort. Genom att vi pedagoger då kan tolka deras kroppsspråk, gester och mimik kan vi se hur reaktioner blir när de få se vad de har gjort. Vi tittar på bilder och materialet där vi kan samtala kring arbetet vi gjort. Vi dokumenterar i unikum där de kan reflektera tillsammans med vårdnadshavare som ofta återkopplar tillbaka till oss 

Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera

Förskollärare tillsammans med arbetslaget

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback