Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk planering Neptunus VT22

Kastanjealléns förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Vi har valt att fortsätta arbeta med tema vatten eftersom vi har sett att barnen visar stort intresse för vatten. Vi utforskar och experimenterar med vatten både inne och ute och utgår från vad som lockar, fascinerar och intresserar barnen med fokus på lek och gemenskap.

VAR ÄR VI?

På Neptunus finns plats för ca 25-30 barn i åldern 1- 3 år. Barnen är indelade i mindre barngrupper där pedagogerna arbetar i par. Vi kommer att arbeta projekterande med vatten som verktyg för att utforska och utmana barnens utifrån deras intressen. Språk och demokrati kommer vara ett övergripande fokusområde på hela Kastanjeallén och kommer sträcka sig under hela läsåret

 

Utifrån vår analys ska vi lyfta fram böcker både i fysisk och digital form i verksamheten och undervisningstillfällen. Även synliggöra vår dokumentation genom barnens delaktighet. 

 

Vi arbetar efter att förskolan är barnens arena där vi skapar tillgängliga lärmiljöer utifrån barnens intressen kopplat till vårt projekt genom demokratiska mötesplatser. Där ska alla barn få sin röst hörd, komma till tals och bli respekterad för sina tankar och åsikter och den person man är och önskar vara för deras utbildning och utforskande. 

 

Vi behöver göra likabehandlingsplanen och barnkonventionen mer synlig i verksamheten. Genom litteraturseminarium skapar vi förutsättningar för att hålla likabehandlingsplanen levande i verksamheten. Vi vill skapa en plats i verksamheten där vi synliggör barnkonventionen och vårt arbete kring den.

 

VART SKA VI?

Här beskriver vi syftet med planeringen kopplat till läroplansmål: vi jobbar med ett mål från varje del i läroplanen 2.1 Normer och värden,2.2. Omsorg, utveckling och lärande, och 2.3 Barns delaktighet och inflytande. (se mål nedan)

2.1 : Skapa förutsättningar för varje barn att utveckla, utforska och undersöka kring hållbar utveckling med projekt vatten. Vart tar vattnet vägen? Vart finns vatten någonstans? Finns det oändligt med vatten? Kan det ta slut? Kan man dricka allt vatten? Hur smakar vatten? 

2.2 : Skapa förutsättningar för varje barn att utveckla, utforska och undersöka sin förmåga att använda matematik för att pröva olika lösningar av egna och andras tankar och åsikter genom projekt vatten. Vad flyter och vad sjunker? Använda och undersöka begrepp som exempelvis volym, mängd, vikt, färg, form och lägesord. 

2.3: Skapa förutsättningar för varje barn att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation. Språk och demokrati. Göra barnen delaktiga i dokumentationen för att visa och reflektera tillsammans kring undervisningstillfällen barnen har varit delaktiga i. Barns behov och intressen ska ligga till grund för utformningen av miljön och mötesplatser i verksamheten.  

 

Syfte och mål:

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och lustfyllt lärande. Genom våra observationer har vi sett barnens intresse för vatten och det ligger till grund för vårt projekt. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel. 

 

Undervisningen på Kastanjealléns förskola bygger på en kunskapssyn som är gränsöverskridande där man har ett öppet sinne för det lärande som kan formas i en process hos barnen utifrån barnens intresse där pedagogerna stöttar barnets utforskande. Synen på lärandet tar sin utgångspunkt i att individen lever och befinner sig i ett sammanhang där språk och kultur spelar en central roll för lärandet. Därmed blir sammanhanget och kontexten där barnet befinner sig i det som blir avgörande för barnets lärande och utveckling. " Man är inte utan man blir beroende av sammanhang".

 

HUR GÖR VI?

Vi kommer att använda oss av en pedagogisk slinga där vi dokumenterar projektet och de olika processerna som barnen är delaktiga i.

De metoder vi kommer använda oss av är:

*Hållbar utveckling
*Estetiska uttryckssätt 
*Matematiska begrepp
*Synliggöra språk och kommunikation
*Digitala verktyg
*Undersökande och utforskande
*Experiment 
*Upptäcka med sina sinnen

 

Processen dokumenteras fortlöpande genom lärloggar i Unikum.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback