Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderad utbildningsplan 2022 Örby förskolor Förskolan Skogsbacken Avdelning Nyckelpigan

200081 Förskolan Skogsbacken, Ripsavägen 33, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 21 februari 2022

Reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderad utbildningsplan för avdelning Nyckelpigan på förskolan Skogsbacken i Örby förskolor

 

Örby förskolors utvecklingsområden under 2022

Interkulturellt arbetssätt

Språklig och kulturell mångfald som utgångspunkt

Barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur

Familjens kunskaper och erfarenheter tas tillvara på

Texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används

 

Språkutvecklande arbetssätt

Framarbeta strategi för implementering språkutvecklande arbete

Förskolebibliotek med högläsning i fokus

 

Barnombud

Arbete med Rosa pärmen

Samarbete med socialtjänsten

 

Hållbar förskola

Skattning OMEP-skalan

 

Synliggörande av hållbarhetsdimensionerna i undervisningen på avdelningen

Tema, ”Min närmiljö”

Så här arbetar vi vidare i temaarbetet?

Vi ser att barnen är intresserade av djuren som finns i våran närmiljö men även av olika typer av fordon. Vi kommer därför att följa hur miljön föändras under årstiderna, vilka nya fordon dyker upp under våren? Projektet kommer att utvecklas vidare utifrån det vi ser att barnen är intresserade av.

Hållbar förskola

Så här arbetar vi för hållbarhet på avdelningen utifrån de tre dimensionerna

Social och kulturell dimension av hållbarhet: Vi fortsätter arbeta med samtycke och "Okej med dej". Vi diskuterar om hur är man är en bra kompis och arbetar med barnkonventionen. 

Ekologisk/miljömässig dimension av hållbarhet: Vi uppmuntrar barnen att vara rädd om våra böcker och leksaker. Går något sönder lagar vi det tillsammans med barnen.

Ekonomisk dimension av hållbarhet: Vi arbetar med att uppmärksamma både barn och pedagoger på vikten av att stänga av vattenkranen. Återanvändning av kartong, lådor, toarullar/hushållsrullar och naturmaterial till skapande.
Vi källsorterar papper, kartong och plast tillsammans med barnen.

 

 

Språk och kommunikation

Barnen erbjuds en utbildning med planerad språkutvecklande undervisning där högläsning, gestaltning, samtal kring bilder och texter ingår.

Barnens kulturarv, traditioner och språk ses som tillgångar där våra olikheter synliggörs och ligger till grund för undervisningen.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

När vi har samling tillsammans med barnen då erbjuder vi sånger med både rörelser och TAKK. Vi använder oss av TAKK vid situationer som lunch och mellanmål. Vi benämner allting vi gör, t.ex ”Nu går vi in, nu stänger jag dörren” Vi tänker på att prata tydligt med barnen. Vi har bildstöd på avdelningen och i vårat skötrum.

Vi har böcker på avdelningen i våran läshörna som barnen kan titta i själva. Vi erbjuder varje barn en saga om dagen.
Vi använder oss av 
appen polyglutt där det finns sagor på flera språk. Vi har bilder med bokstäver och olika motiv som barnen kan mötas och kommunicera kring. 
Här på förskolan har vi även utvecklat ett bibliotek där barnen kan välja böcker i olika kategorier.


Naturvetenskap
Barnen erbjuds en utbildning där de ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om ett ekologiskt och hållbart förhållningsätt där människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Vi använder olika naturmaterial, såsom stenar, växter, pinnar och annat i våran utbildning. Vi har även förstoringsglas samt luppar som vi använder vid tillfällen och tittar på små insekter som vi hittar. Vi har bilder från våran natur inne på avdelningen som vi kan fördjupa oss i.
Vi använder oss bland annat utav vatten för att göra olika experiment tillsammans med barnen.


Lek
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att utforska olika kulturella lekar.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Vi använder oss utav våran gård och besöker skogen. Vi delar in barnen i mindre lekgrupper. I dessa grupper övar vi även på turtagning, samspel och samförstånd. 
Vi erbjuder utklädningskläder som uppmuntrar till rollek, vi kompletterar lekmaterialet med kläder och bilder av klädsel från olika länder. Vi har även en hemvrå som uppmuntrar till spontan rollek där även vi pedagoger kan delta. Vi har olika material för bygg och konstruktionslek.


Digitalisering
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att skapa berättelser om olika kulturer med digitala verktyg.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

 

Vi erbjuder barnen att utforska appen polyglutt, och andra pedagogiska appar såsom Bookcreator. Vi använder ipad och mobiltelefon som vi fotar och filmar och visar barnen. Analoga programmeringar såsom att bygga efter en instruktion/bild, pärla ett armband med färger i följd är något vi erbjuder barnen.
I omsorgsituationer har vi bl.a brevid handfatet ett bildstöd som visar i vilken ordning man tvättar händernaBarnkonventionen
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att utveckla medvetenhet om sin egen och andras kroppsliga och personliga integritet.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

 

 Vi delar barnen i mindre grupper så att alla barnen ska få komma till tals. Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och hjälpa varandra. Vi lyssnar på barnens åsikter och planerar utifrån barnens bästa. Vi uppmuntrar och hjälper barnen att säga nej eller stopp om något inte känns bra. Vi arbetar med materialet ”okej med dej” och arbetar aktivt med samtycke. Alla barnen får rätt till lek, lugn och vila med hjälp utav våra dagliga rutiner. Alla får ta del av allt material.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback