Skolbanken Logo
Skolbanken

Krabban PPF aktionsforskning vt 2022

Laxöns förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 april 2022

PPF aktionsforskning i vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Förutsättningar :

Krabban är en yngrebarnsavdelning med 16 barn i åldrarna 1- 4 år. 10 pojkar och 6 flickor går på avdelningen. Språk som förekommer på Krabban är svenska, arabiska, kurdiska, albanska, serbiska, och bosniska.

På avdelningen arbetar 3 pedagoger. 2 förskollärare 100% och 1 barnskötare 100%. Reflektionstillfällen under läsåret har varit: gemensam reflektion i arbetslaget 2 h/v och enskild reflektion för pedagoger 1h/v. 3 studiedagar ht 2021 och 3 studiedagar vt 2022.

Alla pedagogerna på avdelningen har svenska som modersmål.

 

Styrdokument som vi använder oss av i vår utbildning är :

 • Läroplanen Lpfö -18
 • BUF:s målbilder utifrån  språk och matematik
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

Kartläggning av utbildningen :

På en utvecklingsdag beslutades att hela förskolans aktionsforskning skulle ha inriktning, flerspråkighet. Varje avdelning ”gräver där du står”.

Krabban har utifrån reflektioner kommit fram till att vårt område för aktionsfrågan blir att utveckla vår kommunikation med våra vårdnadshavare med fokus på vårdnadshavare som har annat modersmål.

Kartlägg utvecklingsområdet :

Vi pedagoger upplevde att kommunikationen mellan oss och vissa vårdnadshavare med annat modersmål än utbildningsspråket blev bristfällig. Vi upplevde även att samma vårdnadshavare inte tog del av informationen vi lagt på Unikum.  

Med hjälp av appar, bilder och litteratur vill vi förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna.

 • Appar, SayHi, Google translate
 • Bilder från verksamheten och Unikum
 • Litteratur

 

Syfte :  

Vi vill göra vårdnadshavarna mer delaktiga i deras barns utbildning.

Aktionsfråga : 

Hur kan vi pedagoger förändra kommunikationen med de flerspråkiga vårdnadshavarna?

Figurmål (huvudmål):

Arbetslaget ska

 ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen 

 vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns  och vårdnadshavares möjligheter till inflytande

 

 Differentiering - Vad behöver göras olika utifrån

 • Lpfö kap 2:1
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Vi kommer genomföra aktionerna med två vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

 

Planering av aktioner och val av verktyg :

Planera de aktioner som vi vill pröva utifrån de valda förbättringsområdet. Välj verktyg som ni tycker passar bäst för att följa aktionen / aktionerna . Loggbok/ reflektionsprotokoll,  observation, samtal/intervju, film, ljudinspelning eller skuggning. Skriv in i tidsplanen när aktionerna ska göras och när ni ska reflektera och analyserar .

 

Aktioner:

Aktion 1. Kommunikation genom digitala verktyg - SayHi

Vi valde att använda appen SayHi, som fanns tillgänglig i apps@works.

Aktion 2. Kommunikation genom digitala verktyg - Google Translate

Vi ansåg att appen SayHi inte kunde översätta korrekt. Efter tips från kollega valde vi istället att prova Google Translate.

Aktion 3. Tydlighet genom bilder

Vi har kontinuerligt samtalat med de två vårdnadshavarna vid lämning/hämtning genom att visa foton.

 

Verktyg vi använt oss av:

 • SayHi
 • Google Translate
 • Foton

Resultat :  

Aktion 1: Vi pedagoger valde att vid flertalet tillfällen samtala med vårdnadshavare med hjälp av appen SayHi. 
Det vi pedagoger upptäckte var att appen fungerade vid enstaka ord, men inte med längre meningar. Användningen av appen ledde till goda skratt och vårdnadshavare tog själv initiativ till samtal vid annat tillfälle.

 Aktion 2: Vi pedagoger valde att använda Google Translate när vi bjöd in till föräldramöte. Vi pedagoger tog hjälp av två vårdnadshavare med arabiska som modersmål att korrekturläsa texten. Vi upplevde att de vårdnadshavare som hjälpte oss med korrekturläsningen var positivt inställda och engagerade. Dock var det ingen annan vårdnadshavare som kommenterade att informationen fanns på två språk på Unikum och i hallen på avdelningen.

Aktion 3: Vi pedagoger har sett ett ökat intresse och förståelse när vi har tydliggjort med hjälp av bilder.

Analys : 

 Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektionsprotokoll, varför blev det som det blev? Ser vi några mönster? Kan vi koppla vårt resultat till teori? Analysera resultatet utifrån analysbegrepp utifrån vald teori. Ge exempel utifrån resultatet kopplat till de valda analysbegreppen T. ex " Vi ser att Kalle samspelar när han ger Lisa spaden ".

Vi pedagoger ser att en del appar fungerade bättre än andra. Vi valde att privat ladda ner Google translate då vi inte har tillgång till den via förskolans telefon/lärplatta. När vi öppnade upp oss för valda vårdnadshavare genom bilder och appar så ser vi att de vårdnadshavarna också försöker initiera samtal själva. Genom våra aktioner upplever vi en ökad dialog och har öppnat upp för fler samtal i hallen. Vi tolkar även det som att det kan vara så att en vårdnadshavare eventuellt inte är läskunnig då hen vid ett tillfälle  tog stöd utav en annan vårdnadshavare för att ta del av information på sitt modersmål.

Slutsats :

Kan vi se att vår undervisning har förändrat barnets kunnande och i så fall hur? ( Kan vi se pedagogernas förändrande kunnande? ) Fick vi svar på vår fråga? Vad blir era slutsatser.

Genom att vi pedagoger är tydliga, positiva och med hjälp av digitala verktyg kan vi se att kommunikationen har förbättrats. Vi ser även att vårdnadshavarna varit inne mer på Unikum efter att vi har visat på att det har kommit ny information på Unikum. Detta är ett arbete som vi fortlöpande måste arbeta vidare med. 

Lärdom/ reflektion : 

 Vad har vi i arbetslaget fått för nya lärdomar? Tankar inför fortsatt arbete/utvecklingsområde – motivera.

Genom att vi pedagoger har en positiv och bemötande inställning så öppnar det upp för en ömsesidig dialog. Detta arbetssätt/ förhållningssätt vill vi fortsätta hålla vid till alla vara vårdnadshavare. 

Referens :

 

Skolverket (2018). Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Stockholm: Skolverket

Teimouri, H och Nilsson A, (2020). Vardagskommunikation, där det gemensamma språket saknas.

( Studie från Mälardalens högskola)

https://larportal.halmstad.se/courses/flersprakighet-i-forskolan

 


Läroplanskopplingar

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback