Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderade utbildningsplan 2022 Årsta2 förskolor Förskolan Sandfjärden avdelning Ekan

141371 Förskolan Idlången, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Förskolans kärnuppdrag 

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Medarbetarna ska ges förtroende och ansvar att utifrån sina yrkesroller planera och utforma avdelningens verksamhet utifrån styrdokument och prioriterade mål. Genom olika former av kollegialt lärande och fortbildning skapas förutsättningar för att vårt arbete utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Årsta 2 förskolors prioriterade mål 2022

Språkutvecklande arbete

Barnrättsarbete

Digitalisering

Hållbar förskola

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Reviderad utbildningsplan för avdelning Ekan på förskolan sandfjärden i Årsta 2

 

Utbildningens organisation och struktur

Tisdagar - Torsdagar kommer att fortsätta  vara barnens dagar då vi på förmidagarna delar upp dem i tre mindre grupper efter ålder då de arbetar med de olika projekten vi har.

Återkommande inslag i verksamheten är dagliga samlingar med innehåll så som namnkort, matematik, sång, rim och ramsor, sagor. Dessa samlingar har vi delat in i två grupper för att kunna bedriva undervisningen på deras nivå.

 

Undervisning

I vårt bokprojekt så har vi observerat att intresset är stort runt en labyrint bok så detta tänkte vi jobba vidare med. Barnen ska få bekanta sig med Blue-Bot som är ett digitalt material. De kommer att få lära sig hur man programmerar olika banor/labyrinter både analogt och digitalt.

Vi startar upp en högläsningshörna där barnen kommer att få lyssna och medverka i olika sagor. Vi iordningställer lässtunden så att den blir fantasirik och inbjudande.

Vi kommer att fortsatta med klimatråttan Bibbi materialet som ska ge barnen förutsättningar till att utveckla en förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Barnen ska få göra en återvinningstation där vi tillsammans tar reda på vad som händer med "skärpet" vi lägger där. 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Barnen får inflytande genom att vi har en pedagogisk miljö med tydliga stationer som hela tiden ändras utefter barngruppens behov, intressen och önskemål. Vi använder oss av en stationstavla där barnen själva får titta vilken station de vill vara i och vilken som är ledig. I Ateljén får barnen själva välja mellan olika aktiviteter så som målning, lera, och skapande med återvinnings material. I bygghörnan finns rikligt med material som barnen kan bygga med. I biblioteket tänker vi installera en digitalplats där barnen kommer att få tillgång till digitala verktyg.

Vi synliggör vår planerade undervisning genom att barnen är delaktiga i dokumentationen som finns på väggarna runt om i våra lärmiljöer. Vi reflekterar tillsammans med barnen för att se var intresset ligger hos dem för att sedan kunna planera vidare.  

 

Hållbar och likvärdig förskola

Vi fortsätter vårt arbete med barnkonventionen och plan mot kränkande behandling i våra samlingar där vi pratar om hur vi bemöter varandra och vilket samtalsklimat vi vill ha. Vi har olika övningar samt sagoläsningar om detta område. I skogen har vi  lekar/ rollekar där barnen kan ta olika roller och ha likvärdiga möjligheter att delta. Vi utmana barnen genom att medverka, tillföra material och bredda deras intressen.

Vi kommer att fortsatta med klimatråttan Bibbi materialet som ska ge barnen förutsättningar till att utveckla en förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Om barnen får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvarBarnen ska få göra en återvinningstation där vi tillsammans tar reda på vad som händer med "skärpet" vi lägger där. 

Hälsa och rörelse ligger alltid i fokus hos oss. Vi går iväg alla dagar utom måndagar till skog och parker där vi har olika planerade rörelse stunder. Vi har haft tillfällen där barnen har fått pröva på yoga som har varit uppskattat så det är något vi kommer att fortsätta med.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter