Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Språk

Tallbackens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Vi vill skapa så många meningsfulla sammanhang som möjligt som ger möjlighet till språkande och samspel.

Solens mål för språk under läsåret 2021-2022. 

 • Alla har rätt till sin kommunikation
 • Alla ska få möjlighet att uttrycka sig.
 • Alla ska få utrymme för kommunikation.

När vi pratar om kommunikation syftar vi på talspråk, TAKK, bildstöd, kroppsspråk och gester.

Vad ska vi göra?

 • TAKK, tecken som alternativ kommunikation
 • Bildstöd 
 • Vardagliga samtal med barnen 
 • Sätta ord på det som sker under barnens dag.
 • Tolka barnens kommunikation och översätta det till talspråk. 
 • Läsa böcker; flanosagor, fysiska böcker, digitala hjälpmedel som Polyglutt.
 • Sjunga
 • Rim och ramsor 
 • Sagor med rekvisita och figurer
 • Ge barnen utrymme för att kunna kommunicera.
 • Uppmuntra talet och berättandet utifrån barnens egna språkliga förmåga.
 • Dela in barnen i mindre grupper under dagen. 

Varför? 
En av våra mänskliga rättigheter är att kunna göra sin röst hörd oavsett ålder. För att det ska kunna ske krävs antingen ett talspråk eller ett alternativt sätt att kommunicera på. Vi vill med vårt arbete ge barnen förutsättningar för att kunna vara med och påverka sin omvärld. Vi arbetar dagligen med att stärka barnens språkliga förmåga och ge dem verktyg för att kunna kommunicera. 

Hur?
Vi pedagoger ska uppmuntra barnets kommunikation och ge dem utmaningar som tar barnet ett steg längre i sin språkliga utveckling, t.ex genom att ställa följdfrågor.
Genom ett lustfyllt sätt och lekfullt lärande vill vi stötta barnet i sin talutveckling. Att mötas i det som intresserar barnet ligger till grund för lärande. Högläsning stimulerar barnens språkutveckling och ökar deras ordförråd.
 
Utvärdering


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter