Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vikingatid och Medeltiden

Örbyhus skola F-6, Tierp · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Åren från ungefär 800 till 1500 är en mycket spännande tid i Sveriges historia. Vikingar och medeltida riddare känner många till. Men hur levde människorna under dessa 700 år? Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Men innan dess ska vi gå tillbaka ännu längre i tiden för att repetera forntiden i Sverige.

Syfte - varför?

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.

Genom undervisningen i ämnet historia ska;

 • Du utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid, och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder.

Centralt innehåll - vad?

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände under vikingatid och medeltid, hur människorna hade det, vilken roll kyrkan hade och få kunskap om "kända" personer från den här tiden. I det här arbetet kommer du att möta många ord och begrepp som hör till ämnet. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om det du lärt dig.

Vi kommer arbeta utifrån följande "stora frågor"

 • Vad var det som gjorde att vikingatiden gick över i medeltiden?
 • På vilka sätt har det som hände på vikingatiden och medeltiden påverkat nutiden?
 • Hur såg livet ut för människorna?
 • Hur kan vi veta så mycket om hur folk levde och gjorde förr i tiden?

Arbetssätt - hur?

Vi kommer att:

 • Läsa texter tillsammans
 • Svara på frågor kopplade till texterna
 • Se på film och diskuterar dess innehåll
 • Diskutera och jämföra förr med nu
 • Skriver faktatexter
 • Arbetar enskilt och tillsammans i par eller grupp
 • Redovisar arbetet för klassen

 

Bedömning

Det som bedöms är:

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under vikingatiden och medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

 

Det här visar du i:

- diskussioner kring filmer, texter och lektionsinnehåll.

- de olika skriftliga övningar

- din arbetsinsats i de gemensamma övningar 

- din redovisning

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Vikingatid och Medeltid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback