Skolbanken Logo
Skolbanken

Friendy Vt-22

Förskolan Skogsbrynet, Falun · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Friendy- ett förhållningsätt där man får stöd och hjälp i att sätta ord på sina tankar och känslor.

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?
Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Vi har en barngrupp som visar stora behov av att kunna hantera och förstå sina känslor. Många av barnen behöver mycket stöd från oss pedagoger för att fungera i det sociala samspelet. Där tror vi att Friendymaterialet som utgår från boken Medkänslans pedagogik skriven av Maria Pia Gottberg ,skulle kunna vara ett bra stöd för barnen att bli vän med sina känslor och på det sättet utveckla sin empati och medkänsla för andra.

Målsättning med Friendy:

Färdigheter för ett gott liv

- Veta vad jag känner och kunna sätta ord på det

- Veta vad jag kan/får göra när jag har starka känslor

- Kunna/våga säga ifrån när jag blir felbehandlad

- Känna till några olika sätt att framkalla positiva känslor hos mig själv

- Utveckla ett reglerande och stärkande självprat, en positiv inre röst 

Källa: www. friendy.se

 

Vad känner jag, vad tänker jag och vad gör jag?

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

 

Planen är att vi ska introducera Friendy i samband med våra samlingar med Mångruppen( de äldsta barnen). Marie och Louise ansvarar för att presentera materialet. Vi kommer utgå från olika vanliga situationer som kan hända under en dag på förskolan för att skapa igenkänning och skapa en meningsfullhet som gör att de kan få en relation till det som de får uppleva. Igenkänningsfaktorn är viktig för att väcka ett intresse hos barnen. Planen är att börja med känslorna ledsen och arg först.  Friendydockorna får även en central plats i våra lokaler. I  Rosa rummet har vi skapat en liten "Friendyhörna" där barnen ges möjlighet att låna dockorna. Vi ska också använda oss av den musik som finns kopplat till materialet. Sångerna finns även på engelska.

 

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?

Vi har redan börjat introducera Friendy för några vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen. Vi kommer informera om syftet med Friendy via våra månadsbrev och Instagram. Även i det dagliga mötet med vårdnadshavarna hoppas vi kunna samtala om Friendymaterialet tillsammans med barnen.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter