Skolbanken Logo
Skolbanken

3 årsgrupp

Kvänums förskola, Vara · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

I denna grupp kommer barnen få lära sig nya och välkända regellekar. Det kan vara tipp, lilla snigel och hunden och benet.

Innehåll

Bakgrund

Varför detta tema och hur kom vi fram till det?

Vi har valt att göra olika åldersgrupper i vår barngrupp som är 1-2, 3 och en 4 års grupp. För att vi ser att vi kan ge varje barn en mer utmanande aktivitet.   

Vad ser vi i barngruppen idag som vi vill utveckla?

Vi ser ett stort behov i barngruppen att utveckla språket men även turtagning. Men även att leka efter regler. Genom att vi har dessa regellekar så får barnen större möjlighet att träna på att uttrycka sig i sitt språk. Men även att få vara i centrum.

Mål

Övergripande mål för hela läsåret:

Kommunen har tagit fram tre fokusområden för läsåret 21/22. Inom varje fokusområde har vi valt ut ett läroplansmål som kommer att vara huvudfokus på vår avdelning. 

Språkutveckling

 • "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften."

Hållbar utveckling

 • "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling."

Värdegrund

 • "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna."

Barnkonventionen

 • Artikel 2: "Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras." 

Globala målen

 • 10.3: "Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering" (Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.)

Vad har vi för huvudmål med detta, vad vill vi se för resultat?

 • Alla barns vokabulär utvecklas. 
 • Att utveckla sin självkänsla i att vara i centrum.
 • Alla barn får en möjlighet att lära sig leka efter regler men även deras koncentration och samarbetet ökar.
 • Känna sig delaktig och få möjlighet att påverka sin dag på förskolan.

Vilka effekter vill vi se?

 •  
 • Större ordförråd 
 • ta instruktioner
 • samarbete
 • påverka vilka lekar som leks

Vilka förmågor vill vi att barnen utvecklar?

 • Ordförråd, turtagning, instruktioner, samarbete och koncentration/uthållighet.

Metod

Hur kommer vi gå tillväga/vad är planen för temat?

Vi planerar varje vecka utefter barnens nivå men även utmana barnen i de nya aktiviteterna. Utifrån den kommer vi arbeta med olika regellekar. vi kommer dela upp barnen i 3 olika grupper i olika åldrar 1-2, 3 och 4 åringar. vi kommer ha en pedagog som en löpare som kommer finnas tillhands i den grupp som behöver extra stöd i. 

Vi kommer synliggöra dokumentationen mer inne på avdelningen då barnen gärna samtalar om det som vi sätter upp på väggarna.   

Utvärdering

Hur kommer vi utvärdera detta?

Vi kollar igenom dokumentationen med barnen och diskuterar vad vi har gjort. Sedan utvärderas det i arbetslaget. 

Hur blir barnen och vårdnadshavarna delaktiga i utvärderingen?

Vi skriver om vårt arbete på unikum och genom det dagliga samtalen med vårdnadshavarna. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter